Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 3
YAŞLILARA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK VE İLGİLİ FAKTÖRLER: YAŞLI BAKIMEVLERİNDE ÇALIŞANLARI NELER ETKİLER?
Nilgün ÖZÇAKAR1, Mehtap KARTAL1, Gülay DİRİK2, Nil TEKİN3, Dilek GÜLDAL1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı İZMİR
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikoloji Anabilim Dalı BURSA
3Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi İZMİR
Giriş: Yaşlıların bakımı ile doğrudan ilgilenen kişiler stres, tükenmişlik ve ilgili sorunlar yaşarlar. Bu çalışmanın amacı bir yaşlı bakımevinde çalışan kişilerin tükenmişlik düzeyleri ile öz yeterlik, başetme ve genel iyi olma durumlarıyla ilişkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Birey Bilgi Formu, Maslach Tükenmişlik Ölçeği, Özyeterlik Ölçeği, Genel Sağlık Anketi ve Baş Etme Yolları Ölçeği kullanılarak bir kesitsel korelasyon çalışması yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki SPSS 11.0 istatistik programı kullanılarak Pearson korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Katılımcıların Maslach Tükenmişlik Ölçeği ortalama puanları ölçeğin duygusal tükenmişlik boyutu için 0.78±0.66 (min 0, maks 3.2), duyarsızlaşma için 0.39±0.51 (alt değer=0, üst değer=2.2), kişisel başarı için 2.99±0.69 (alt değer=0, üst değer=4.0) idi.

Sonuç: Sonuçlar yaşlı bakımevinde bakımverenlerin baş etme stratejileri ve öz yeterlikleri ile tükenmişlikleri ilişkili olduğunu göstermektedir. Yaşlıların daha iyi ve sağlıklı uzun dönem bakımları için bakımverenlere profesyonel ve psikolojik destek verilmelidir. Keywords : Tükenmişlik; Bakımveren; Baş Etme Yolları; Yaşlı, Özyeterlik