Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 3
YAŞLI MAHREMİYETİ GÖZARDI EDİLEBİLİR Mİ? ANTALYA'DA HUZUREVLERİNDE YAŞAYAN YAŞLILAR ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA
Mustafa Cumhur İZGİ
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı ANTALYA Giriş: Tüm dünyada yaşlı nüfus artışı, yaşlının bakım gereksiniminin, dolayısıyla ‘öteki' ile ilişkisinin artmasına yol açmaktadır. Zorunlu olarak kurulan bu ilişki zaman zaman yaşlının mahremiyet alanına müdahaleye neden olabilmektedir. Bu nedenle yaşlıda mahremiyet kavramının değerlendirilmesine yönelik bir çalışma planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Huzurevi sakinlerinin mahremiyet hakkındaki düşüncelerini öğrenmek ve mahremiyet kavramının bileşenlerini saptamak amacıyla niteliksel bir araştırma yapılmıştır. Antalya'daki tüm huzurevlerinin (altı adet) sakinleri çalışmanın evrenini oluşturmuştur. Çalışmacı tarafından oluşturulan kriterlere uygun olarak seçilen onyedi yaşlı ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Görüşmeler içerik analizi ve betimsel analizle değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yapılan görüşmelerde; mahremiyet kavramının daha çok din ve cinsellik bileşenlerinin ön plana çıkarıldığı, bilgi gizliliğinin ise mahremiyet bileşeni olarak çok düşük oranda kabul gördüğü tespit edilmiştir.

Sonuç: Literatürde mahremiyetin önemli bir bileşeni olarak kabul gören bilgi gizliliği, çalışmada görüşmeciler tarafından mahremiyet kapsamında ele alınmamıştır. Bilgi gizliliğinin de mahremiyet kavramının bileşeni olarak kabul edilmesi için toplumun etik duyarlılığının artırılması gerektiği düşünülmektedir. Keywords : Mahremiyet; Gizlilik; Özerklik; Yaşlılık; Huzurevi