Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 4
GERİATRİK HASTA GRUBUNDA AKUT İSKEMİK İNME AYIRICI TANISINDA S-100B PROTEİN ÖLÇÜMÜNÜN DEĞERİ
Ali UNCU1, Ceyda KABAROĞLU2, Güneş BAŞOL2, Burcu BARUTÇUOĞLU2, Gülgün UNCU3, Emre KUMRAL3, Oya BAYINDIR2
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Bilim Dalı, İZMİR
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İZMİR
Giriş: Geriatrik populasyon grubunda sıklıkla izlenen akut iskemik inme tanısı için klinik deneyim ve görüntüleme bulgularını destekleyecek bir kan testine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada S100B proteinin akut iskemik inme ve geçici iskemik atak ayırıcı tanısındaki değerinin ortaya konması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Acil Servis'e başvurup, nöroloji konsültasyonu sonucunda klinik bulgular, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları birlikte değerlendirilip, akut iskemik inme tanısı alan 55 ve geçici iskemik atak tanılı 20 hasta dahil edilmiştir. Açlık venöz kan örneklerinde ELISA yöntemi ile S100B ölçümü yapılmıştır. Sonuçlar, ortanca (minimum-maksimum) olarak ifade edilmiştir.

Bulgular: Akut iskemik inme grubunda [63.86 (50-1876) pg/ml], geçici iskemik atak grubuna [50.14 (<50-87.63) pg/ml] göre anlamlı yüksek S100B değerleri saptanmıştır (p= 0.001). S100B değerlerinin yaş, cinsiyet, beden kitle indeksi, koroner arter hastalığı, diyabetes melitus, hiperlipidemi, kardiyak aritmi, koagulasyon bozukluğu, periferik damar hastalığı, aile hikayesi ve sigara içiminden etkilenmediği görülmüştür. S100B için yapılan ROC (receiver operating curve) analizinde, eğri altında kalan alan 0.836 olarak saptanmıştır (p=0.0001).

Sonuç: Hızlı, basit ve düşük maliyetli S100B protein ölçümü, özellikle acil ve yoğun bakım servislerinde, akut iskemik inmenin ayırıcı tanısında erken evrede kullanılabilir. Keywords : İnme; S100 Protein Ailesi; İskemik Atak, Geçici