Turkish Journal of Geriatrics 2001 , Vol 4, Issue 3
Yaşlı popülasyondaki basınç ağrı eşiğinin analizi
Figen GÖKOĞLU, H. Rana ERDEM, Esma CECELİ, Nurgül ARINCI İNCEL, Z. Rezan YORGANCIOĞLU
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara Geriatrik popülasyonda karşılaşılan en önemli problemlerden bir tanesi, ağrının değerlendirilmesi ve tedavisidir. Ağrı, yaşlılarda yaygın ve karmaşık bir sorundur. Yaşlanma ile ağrı algılanması değişebilir. Bu çalışma yaşlanmaya bağlı meydana gelen fizyolojik değişikliklere sahip 65 yaş ve üstü insanlardan oluşan geriatrik grubun, basınç ağrı algılamasında herhangi bir değişiklik olup olmadığını araştırmak üzere planlandı. Çalışmaya herhangi bir sistemik ve kas iskelet sistemi hastalığı olmayan ve önceki haftalar analjezik ilaç kullanmayan yaşları 65 ve 86 arası değişen 30 geriatrik denek (18 kadın, 12 erkek ) ve yaşları 15 ile 48 arasında değişen 30 sağlıklı denek (18 kadın ,12 erkek) alındı. Basınç ağrı eşiğini ölçmek için, semikantitatif bir ölçüm metodu olan Fischer'in doku kompliansmetresi kullanıldı. Ölçümler 1990 yılında fibromiyalji için American College of Rheumatology (ACR) tarafından kabul edilen 18 hassas nokta ve genel olarak kabul görmüş olan 3 kontrol nokta da gerçekleştirildi. Ölçüm sonucu elde edilen değerlerle Total Miyaljik Skor (TMS) ve Kontrol Nokta Skorları (KNS) hesaplandı. TMS ortalaması, geriatrik grupta 127.33 ± 24.4 kg/ cm² ve kontrol grubunda 126.89 ± 28.4 kg/ cm² idi. KNS ortalaması ise, geriatrik grupta 20.23 ± 4.1 kg/ cm² ve kontrol grubunda 20.20 ± 2.7 kg/ cm² idi. TMS ve KNS değerleri bakımından her 2 grup arasında istatistiksel bir farklılık yoktu (p >0.05). Geriatrik gruptaki kadınlarda TMS 120.3 ± 25 kg/ cm² erkeklerde 137.89 ±20.3 kg/ cm² idi. Kadın ve erkeklerde TMS'ları arasında anlamlı farklılık vardı (p < 0.05). Kontrol grubunda ki kadınlarda TMS 110.4 ± 22.9 kg/ cm², erkeklerde 128.62 ±18.71 kg/ cm² idi. Kadın ve erkeklerin TMS'ları arasında anlamlı farklılık vardı (p < 0.05). Geriatrik ölçümler değerlendirildiğinde geriatrik grupta TMS ve KNS değerleri yaşla korele değildi. Sonuçlar göstermiştir ki; ağrı eşiğini yaşlanma değil ama kadın cinsiyet etkiler. Biz her yaş grubunda basınç ağrı eşiğinin, kadınlarda erkeklerden daha düşük olduğunu gösterdik. Keywords : Ağrı, Basınç ağrı eşiği, Yaşlılık, Total miyaljik skor, Kontrol nokta skor