Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 4
YAŞLILARDA KÖTÜ SAĞLIK ALGISI KORONER KALP HASTALIĞI VE ÖLÜMLERİ BELİRLER Mİ?
Sinem DOĞANAY, Şerife Reyhan UÇKU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İZMİR Giriş: Sağlık algısı sağlık durumunu belirlemede yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma kötü sağlık algısının koroner olay ve tüm nedenlerden ölümlere etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: ‹leriye yönelik bu çalışmada, başlangıçta Koroner Kalp Hastalığı (KKH) olmayan, 65-74 yaş grubu 1382 kişi (ulaşma oranı %95.0) iki yıl süre ile izlenmiştir. ‘Son iki yıl içinde KKH gelişmesi ya da KKH nedenli ölüm olması' ve ‘son iki yıl içinde ölüm' bağımlı değişkenlerdir. Temel bağımsız değişken sağlık algısını belirlemede ‘sağlık durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz?' sorusuna; çok iyi, iyi yanıtını verenler ‘iyi'; orta, kötü, çok kötü yanıtını verenler ‘kötü' sağlık algısı olarak gruplandırılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların %38.6'sı sağlık algısını iyi olarak belirtmiştir. ‹ki yıl içinde erkeklerin %2.1'i, kadınların %0.9'u ölmüş, erkeklerin %4.7'sinde, kadınların %3.3'ünde koroner olay gelişmiştir. Yaşa, cinsiyete, ekonomik duruma ve Framingham risk düzeyine göre düzeltildiğinde, koroner olay sağlık algısı kötü olanlarda iyi olanlardan 2.1 (%95 GA=1.081- 3.977) kat fazla, yaşa ve cinsiyete göre düzeltildiğinde, ölüm sağlık algısı kötü olanlarda iyi olanlardan 4.4 (%95 GA=1.242- 15.543) kat fazla görülmüştür.

Sonuç: KKH olmayan genç yaşlılarda kötü sağlık algısı koroner olay ve ölümleri öngörmektedir. Yaşlı izleminde sağlık algısının değerlendirilmesi de yer almalıdır. Keywords : Sağlık Algısı; Yaşlı; Framingham Risk Düzeyi; Koroner Kalp Hastalığı; Tüm Nedenlerden Ölüm