Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 4
MERSİN İLİNDE BİR GRUP HEKİMİN YAŞLI AYRIMCILIĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Oya ÖGENLER1, Gülçin YAPICI2, Bahar TAŞDELEN3, Tamer AKÇA1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik, MERSİN
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı, MERSİN
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İstatistik ve Bilişim, MERSİN
Giriş: Yaşlıya sağlık hizmeti veren sağlık çalışanının yaşlıya karşı ayrımcılığa neden olan olumsuz tutum sergilemesi, tıbbi etik ilkelerinden adalet ilkesinin yaşlının aleyhine dengesizleşmesine neden olur. Bu çalışmada Mersin ilinde farklı kurumlarda çalışan hekimlerdeki yaşlı ayrımcılığının bulunup bulunmadığının sorgulanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma Mersin ilinde birinci basamak, devlet hastanesi ve üniversite hastanesinde çalışan 170 hekim üzerinde yürütülmüştür. Anket, hekimlerin sosyodemografik özelliklerini belirleyen sorular ile “Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği”nden oluşmuştur. Ölçekteki ifadelerin her biri için beşli Likert formatı kullanılarak ortalamalar hesaplanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan hekimlerin %36.1’i uzman, %66.5’i erkek ve %75.9’u evlidir. Hekimlerin yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği ortalamaları 86.57±8.33’dür. Yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği ortalamaları ile cinsiyet, görev alanı, medeni durum, doğum yerleri, aile tipleri ve kardeş sayıları arasında fark yoktur. Yaş ile yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği ortalamaları arasında ters yönde zayıf bir korelasyon vardır.

Sonuç: Çalışmada hekimlerin yaşlı ayrımcılığı açısından olumlu tutuma sahip oldukları ancak yaşları ilerledikçe yaşlılara karşı ayrımcılığa zemin hazırlayan olumsuz düşüncelerinin arttığı söylenebilir. Hekimlerin olumlu özelliklerin pekiştirilmesi, saptanan olumsuzlukların giderilmesi gerekir. Bu bağlamda tıp etiği temel ilkelerinden birisi olan adalet ilkesinin hayata geçirilmesi hekimlerin yaşlı ayrımcılığına karşı duyarlılaştırılması ile mümkündür. Keywords : Yaşlı; Ayrımcılık; Tıp Etiği; Adalet