Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 4
GENÇ ERİŞKİNLERİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI
Mualla YILMAZ1, Meral ALTIOK1, Badel POLAT1, Meryem DARICI1, Mehmet Ali SUNGUR2
1Mersin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, MERSİN
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Bilişim Anabilim Dalı, MERSİN
Giriş: Yaşlı bireylerin sorunlarla karşılaşmasının toplumsal ve sosyal bir sonucu yaşlı ayrımcılığı konusunu gündeme getirmektedir. Çalışmada genç erişkinlerin yaşlı ayrımcılığına yönelik tutumlarını ve bu tutumları etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini bir aile sağlığı merkezine başvuran, araştırmaya katılmayı kabul eden 18-60 yaş arası 641 birey oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, literatür doğrultusunda hazırlanan “Soru Formu” ve “Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Ölçek puanının yüksek olması yaşlı ayrımcılığına ilişkin olumlu tutum olduğunu göstermektedir.

Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin %72.7'si kadın, %37'si lise mezunu, %87.1 çekirdek ailede yaşadığı ve yaş ortalamalarının 38.97±11.07 olduğu saptanmıştır. Katılımcıların yaşlı ayrımcılığına yönelik tutum ölçeği (YATÖ) toplam puan ortalaması 80.2±8.0'dir. Katılımcıların yaşlının yaşamını sınırlamaya yönelik alt ölçek puanından 32.2±4.3, yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık alt ölçek puanından 31.7±4.9, yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık alt ölçek puanından ise 16.4±3.8 puan ortalaması aldıkları belirlenmiştir.

Sonuç: Genç erişkinlerin yaşlı ayrımcılığına yönelik olumlu bir tutum içinde oldukları belirlenmiştir. Genç erişkinler yaşlı bireye saygı göstermekte, değer vermekte ve önemsemektedir. Keywords : Yaşlı; Ayrımcık; Tutum