Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 1
HEMİPLEJİK HASTALARDA ÜST EKSTREMİTE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ DEĞERLENDİRMESİ
Aydan KURTARAN1, Ayla AKBAL2, Barın SELÇUK1, Ömer ATA1, Müfit AKYÜZ1
1Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ANKARA
2Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ANKARA
Giriş: Bu çalışmada hemiplejik hastalarda üst ekstremite damarlarını doppler ultrasonografi ile incelemek ve pulsatil- rezistif indeks (PI ve RI) değerlerini ve bunları etkileyecek faktörleri belirlemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 50 hemiplejik hasta ve üst ekstremite şikayeti olmayan 36 sağlıklı kontrol alınmıştır. Her iki grubun üst ekstremite brakiyal arter PI ve RI değerleri bir radyolog tarafından doppler ultrasonografi kullanılarak değerlendirilmiş ve venleri tromboz açısından gözden geçirilmiştir.

Bulgular: Hasta grubunun yaş ortalaması 61.98±12.46 yıl, kontrol grubunun yaş ortalaması 60.88±8.57 yıldı. Her iki grup arasında ve grupların kendi içinde üst ekstremite arteriyel RI ve PI değerleri arasında istatistiksel olarak belirgin farklılık olmayıp, venöz tromboz izlenmemişti. Hasta grubunda etkilenmiş taraf Ashworth ve Brunnstrom evresi, omuzda subluksasyon, limitasyon ve elde klinik kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS) varlığı ile PI ve RI değerleri arasında istatistiksel olarak belirgin bir ilişki izlenmemiştir. Her iki grubun PI ve RI değerleri ile yaşları arasında istatistiksel olarak belirgin bir ilişki olduğu gözlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada hemiplejik hastalarda üst ekstremite doppler ultrasonografik indeks değerlerinin yaştan etkilendiği gözlenmiştir. Keywords : İnme; Hemipleji; Doppler Ultrasonografi