Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 1
ACİL SERVİSE KABUL EDİLEN YAŞLI HASTALARDA DEPRESYON: ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA
Can AKTAŞ1, Şevki Hakan EREN2, İlhan KORKMAZ2, Hacı Mehmet ÇALIŞKAN3, Özgür KARCIOĞLU4, Sezgin SARIKAYA1
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İSTANBUL
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı SİVAS
3Yozgat Devlet Hastanesi Acil Tıp Kliniği YOZGAT
4Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İSTANBUL
Giriş: Acil servise başvuran yaşlı hastalarda depresyonun karakteristiğini ve prevalansını araştırmak ve depresyona ilişkin faktörleri incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışma altı aylık dönemde üç farklı merkezin acil servislerine başvuran 65 yaş ve üstü 512 ardışık hastada gerçekleştirilmiştir. Depresyonun tanımlanmasında Geriatrik Depresyon Skalası (GDS) kullanılmıştır. Sosyo-demografik bilgiler ve depresyon durumu için gerekli bilgiler çalışma için hazırlanan bilgi formundan toplanmıştır.

Bulgular: GDS verilerine göre hastaların ciddiyetlerine göre gruplandırılmıştır: Hastaların %35.3 (n=181) normal, %48.4 (n=248) hasta hafif depresyon, %16.2 (n=81)hastada ciddi depresyon bulundu. Normal grup içerisindeki hastaların GDS ortalamaları 5.6±2.4 (range= 0-9), hafif depresyonda 14.7±2.4 (range=10-26), ciddi depresyonda 23.5±2.2 (range=20-28) bulundu. Depresyon ile kronik hastalık, acil servise başvuru sıklığı ve psikiyatrik tedavi arasında anlamlı ilişki tespit edildi.

Sonuç: Altta yatan hastalıklar ile yaşlılarda depresyon tanınması ve tedavisi oldukça kompleks bir hale gelmiştir. Hastaların depresif semptomları hastaların mevcut hastalıklarına bağlanabilir ve depresyon sıklıkla atlanabilir. Keywords : Yaşlı; Depresyon; Geriatri; Acil Servis