Turkish Journal of Geriatrics 2001 , Vol 4, Issue 4
Yoğun Bakım Yaşlı Hasta İlişkisi
Selim NALBANT, Cihan TOP, Faruk TOPALLAR, Eyüp BERDAN, Erol ASLAN, Yaşar KÜÇÜKARDALI, Nükhet VURAL, Mehmet DANACI
GATA HEH İç Hastalıkları Servisi, İstanbul İngiltere Kraliyet Vakıf Enstitüsünün 1992 Sağlık Raporunda bu grup hastalar için ara yoğun bakım üniteleri (intermediate care services) önerilmiştir. Şüphesiz, bu tip bir servisin oluşumu için ilk yapılması gereken mevcut durumun değerlendirilmesidir. Biz de bu amaca yönelik olmak üzere İç Hastalıkları Servisimizin Yoğun Bakım Ünitesinde takip edilen 65 yaş üstü hasta populasyonunun özelliklerini, yatış sürelerini ve mortalitelerini saptamaya çalıştık. Yöntem ve Gereç: Çalışma retrospektif olarak 1 Ocak 2000 ile 15 Mart 2001 tarihleri arasında İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesine yatan 509 bayan 710 erkek 1219 hastanın dosya taraması yapılarak gerçekleştiriliştir. Olguların yatış nedenlerine göre 11 başlık altında toplandı, yatış süreleri ve mortalite bu başlıklara göre değerlendirildi. Bulgular: Olgulardan 548 tanesi 65 yaş ve üstü olgulardan oluşmaktaydı. Yaşlı olguların bütün yoğun bakım hastalarına oranı % 44.95'tir. Yatış sebeplerine göre en büyük grubu (%21.4) gastrointestinal sistem kanaması nedeniyle yatırılan hastalar oluşturmuşlardır. Bunu sırasıyla kardiyovasküler sistem hastalıkları %20.6, onkolojik hastalıklar %12.2, diyabet %10.6, kronik böbrek yetmezliği %9.3, enfeksiyon hastalıkları %8.8, kronik obstruktif akciğer hastalığı %4.0, hipertansif hastalar %3.5, derin anemi %2.9, pulmoner emboli %1.3, diğer %5.5 takip etmekteydi. 65 yaş üstü 548 olgunun 123'ü (%22.44) mortal seyretmiştir. Ortalama yoğun bakımda yatış süresi 7,4±3,7 gündür. Hastaların yoğun bakımda kalış süreleri ile mortaliteleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Tartışma ve Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlardan da anlaşılacağı gibi genel mortalite oranları oldukça düşük olmasına rağmen, onkolojik sebeplerle yatan yaşlı hastalarda %59,7 gibi çok yüksek oranlara çıkmaktadır. Bu sonuç yarattığı maddi külfetin yanında bir de bu ünitelerde çalışan personelin moral motivasyonunu düşürmektedir. Dolayısıyla, sadece onkolojik yaşlı hastaların değil ama terminal olduğu düşünülen bütün hastaların ara bir yoğun bakıma ihtiyacı olduğu bizce çalışmamızdan elde ettiğimiz en önemli sonuçtur. Keywords : Yaşlı, Yoğun Bakım Ünitesi, Mortalite