Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 2
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE YATAN YAŞLI HASTALARDA GELİŞEN NOZOKOMİYAL İNFEKSİYON SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİ
Kevser ÖZDEMİR1, Murat DİZBAY2, Asiye DİKMEN3
1Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü DİYARBAKIR
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ANKARA
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı ANKARA
Giriş: Bu çalışmanın amacı medikal yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) yatan yaşlı hastalarda gelişen nozokomiyal infeksiyonların (Nİ) sıklığını, risk faktörlerini ve mortaliteyi etkileyen faktörleri araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız YBÜ'de 48 saatten uzun süre yatırılarak takip edilen toplam 433 hasta ile yapılmıştır. Hastaların 228'i 65 yaş ve üzeri (yaşlı), 205'i 18-65 yaş (erişkin) arasındadır. Yaşlı ve erişkin hastalar Nİ gelişimini etkileyen risk faktörleri, etkenler ve mortalite oranları yönünden karşılaştırılmıştır. Ayrıca Nİ gelişen ve gelişmeyen yaşlı hastalar risk faktörleri açısından karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Nozokomiyal infeksiyon gelişimi açısından yaşlı ve erişkin grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). Nİ olan yaşlı hastalarda hastanede yatış süresi ve mortalite Nİ olmayanlara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.001). Her iki grupta da en sık rastlanan Nİ pnömoni olup mekanik ventilatör (MV) kullanımı her iki grupta da yüksek olarak saptanmıştır. Çok değişkenli analizde >65 yaş, yatış süresinin uzunluğu, santral venöz kateter ve MV uygulaması, bilinç bozukluğu, kronik sistemik hastalık, Nİ ve malignite varlığı mortaliteyi artıran bağımsız risk faktörleri olarak bulunmuştur.

Sonuç: Yaşlılık nozokomiyal infeksiyon gelişimi için tek risk faktörü olmamakla birlikte Nİ gelişimi, özellikle pnömoni, YBÜ'de takip edilen yaşlı hastalar için önemli bir mortalite nedenidir. Keywords : Yaşlı; Nozokomiyal İnfeksiyonlar; Yoğun Bakım; Mortalite