Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 2
YOĞUN BAKIMDA YATAN GERİATRİK OLGULARDA PERKUTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ UYGULAMASI
Muhammed Emin AKKOYUNLU1, Levent KART1, Yasemin AKKOYUNLU2, Ahmet DANALIOĞLU3, Hatice KUTBAY ÖZÇELİK1, Fatmanur KARAKÖSE1, Mehmet BAYRAM1
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları İSTANBUL
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İSTANBUL
3Bezmialem Vakif Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı İSTANBUL
Giriş: Beslenme desteği, oral alımı olmayan ya da yetersiz olan geriatrik yoğun bakım hastalarında oldukça önemlidir. Yutma refleksi bozulmuş olgularda yutma fonksiyonunun bypass edilerek beslenme tüpleri yardımı ile aktif enteral beslenme uygulamalarının gerekliliği, nasıl uygulanacağı ve uygulanacak işlemin kazanımları hala tartışmalıdır. Bu çalışmada kritik bakım gereken geriatrik olgularda perkutan endoskopik gastrostomi (PEG) ile ilişkili sorunlar incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Yoğun bakım ünitesinde yatan ileri yaş hastalara PEG uygulama kararları ve uygulama sürecindeki gecikmeler, enfeksiyon oranları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Yoğun bakım ünitesinde bir yılda yatan geriatrik yaş grubundaki 172 hastanın dosyası incelendi. Hastalardan 14'üne (%8.1) PEG takıldı. Hastaların yaş ortalaması 76.7±8.1 idi. PEG takılan hastalardan 12'si demans, serebrovasküler olay gibi eşlik eden nörolojik hastalıkları vardı. PEG sonrasında 1 hastada beslenme intoleransı gelişti. Hastalara PEG takılma kararı yatıştan itibaren ortalama 12.5±8.4 günde alındı. PEG takılma kararı alındıktan sonra PEG takılana kadar geçen süre ortalama 8.6± 5.4 gün olarak saptandı. PEG takılan hastaların 8'inde işlem öncesi, 1'inde ventilatör ilişkili pnömoni gelişti. Hastaların yoğun bakım ünitesinde yatış süresi ortalama 40.3±19.7 gündü.

Sonuç: PEG uygulaması, geriatrik hastaların uzun süreli nütrisyonel destek gereksinimini güvenli bir şekilde sağlanması, uygulanım kolaylığı, düşük komplikasyon ve enfeksiyon oranı nedeni ile erken dönemde uygulanması gereken bir yöntemdir. Keywords : Perkütanöz Endokopik Gastrostomi (PEG); Gastrostomi/Yan Etki; Gastrostomi/ Metod; Yaşlı; Cerrahi Yara Enfeksiyonu/Etyoloji