Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 2
YAŞLILARDA DİZ OSTEOARTRİTİ TEDAVİSİNDE EGZERSİZ: HASTA EĞİTİMİNİN VERİMLİLİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Şule ŞAHİN ONAT1, Sibel ÜNSAL DELİALİOĞLU2, Demet UÇAR3
1Ankara Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ANKARA
2Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ANKARA
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı DİYARBAKIR
Giriş: Çalışmamızın amacı diz osteoartritli (OA) yaşlı hastalarda hasta eğitiminin önemi, eğitimi etkileyen faktörler, hastaların egzersize uyumu ve egzersiz uygulamama nedenlerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: 482 diz OA'li hastanın ilk değerlendirmelerinde hastalıkları hakkında bilgi verilerek, egzersizin faydaları anlatıldı ve hastaya uygun egzersiz programı oluşturuldu. Üçüncü aydaki kontrollerinde farmakolojik tedavileri, egzersizlerini uygulayıp uygulamadıkları ve uygulamama nedenleri sorgulandı. İlk muayene ve kontrolde ağrı düzeyleri Vizüel Analog Skalasıyla (VAS) ölçüldü.

Bulgular: Hastaların %60,2'sinin egzersiz programını uygulamadığı saptandı. Bu hastaların okuma yazma oranları ve hekimle aynı lisanı konuşma oranları egzersiz uygulayan gruptan anlamlı şekilde düşük, yaş ortalamaları ise yüksekti (p<0,005). Egzersiz uygulamama nedenleri en sık egzersizi yorucu ve sıkıcı bulmaları, etkinliğine inanmamaları ve yaşlılık olarak tespit edildi. Her iki grubun ilk değerlendirmedeki VAS ortalamaları birbirine yakınken egzersiz uygulayanların kontrol VAS değerleri uygulamayanlara göre anlamlı şekilde düşük olarak bulundu.

Sonuç: Diz OA'lı hastaların uygulanan tedaviler ve egzersizin önemi konusunda bilgilendirilmesi tedavinin etkinliği açısından önemlidir. Bu çalışmada hastanın eğitim seviyesi, hastayla aynı lisanı kullanmak, işitme azlığı gibi iletişimi etkileyen faktörlerin hastayı egzersiz uygulamaya ikna etmekte çok önemli parametreler olduğu ortaya çıkmıştır. Keywords : Osteoartrit; Egzersiz; Hasta Eğitimi; Yaşlı