Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 2
BULGARİSTAN GÖÇMENİ YAŞLILARDA SOSYAL AĞ VE SOSYAL DESTEK
Hülya ÇETİN1, Aynur UYSAL2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Hastanesi İZMİR
2Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi İZMİR
Giriş: Bu araştırmada, Bulgaristan göçmeni yaşlıların algıladığı aile ve arkadaş desteğini, sosyal ağlarının büyüklüğünü belirlemek amaçlanmıştır. Bulgaristan göçmeni yaşlıların aile ve arkadaş desteği puanları, sosyal ağ büyüklüğü ve sosyodemografik özellikleri ile karşılaştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma, Ekim-Aralık 2008 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırma örneklemini, 1989 yılından sonra Bulgaristan'dan göçle gelen Türk vatandaşların çoğunlukta yaşadığı İzmir ili, Görece Beldesi'ndeki 65 yaş üstü 332 yaşlıdan araştırmaya katılmada gönüllü 300 yaşlı oluşturmaktadır. Veri toplamada Sosyodemografik Form, Algılanan Aile Desteği Ölçeği, Algılanan Arkadaş Desteği Ölçeği ve Sosyal Ağ Listesi kullanılmıştır.

Bulgular: Göçmen yaşlıların yaş ortalaması 73.0±5.94, yaşlıların aile desteği puan ortalaması 28.38±8.91, arkadaş desteği puan ortalaması 18.41±11.33'dür. Sosyal ağ büyüklüğü ise ortalama 13±4.48 kişiden oluşmaktadır. Yaşlıların sosyal ağının büyüklüğü ile algılanan aile ve arkadaş desteği puan ortalaması arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Bulgular doğrultusunda göçmen yaşlıların aile ve topluma entegrasyonunu sağlamak için sosyal destek yapılarının güçlendirilmesi ve daha iyi ve mutlu bir yaşam için yeni hizmet modellerinin geliştirilmesi önerilebilir. Keywords : Sosyal Destek; Göçmen; Yaşlı