Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 2
YAŞLILARA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ'NİN BİR GRUP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÜZERİNDE TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI
Veli DUYAN1, Selahattin GELBAL2
1Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ANKARA
2Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı ANKARA
Giriş: Bu çalışma Yaşlılara Yönelik Tutum Ölçeği'nin (Kogan's Scale of Attitudes towards the Elderly) geçerliğini ve güvenirliği bir grup üniversite öğrencisi üzerinde incelemeyi amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Ölçeğin güvenirliği ve geçerliğinin belirlenmesi için Türkçe formu, Ankara, Gazi ve Hacettepe Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde okuyan 911 öğrenciye uygulandı. Araştırma kapsamına evrenden seçkisiz olarak alınan öğrencilerin 627'si (%68,8) kadın, 284'ü (%31,2) erkektir. Öğrencilerin yaş ortalaması 21,46 (Ss=2,11) olup, yaşları 18 ile 35 arasında değişmektedir.

Bulgular: Dokuz yüz on bir üniversite öğrencisi üzerinde uygulanan ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik değeri olumlu tutum alt ölçeği için 0.789, olumsuz tutum alt ölçeği için 0.794 ve Yaşlılara Yönelik Tutum Ölçeğinin tamamı için 0.840 olarak belirlendi. Geçerlik için yapılan temel bileşenler analizi sonuçları, ölçeğin iki boyutu olduğunu; olumlu tutumlarla ilgili faktöre ait toplam değişkenliği açıklama oranının %16.488, olumsuz tutumlarda ilgili faktöre ait toplam değişkenliği açıklama oranının ise %9.830 ve toplamda % 26.318 olduğunu göstermektedir.

Sonuç: Bir grup üniversite öğrencisi ile yapılan bu çalışma Yaşlılara Yönelik Tutum Ölçeği'nin geçerli ve güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. Keywords : Yaşlı; Tutum; Öğrenciler