Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 2
GERİATRİK YAŞTA ÜROGENİTAL ENFEKSİYON SONUCU GELİŞEN MORTAL SEYREDEN BİLATERAL PSOAS APSESİ
Ali KUTLUCAN, Gökhan CELBEK, Hafize TİTİZ, Abdurrezak YILMAZ, Seher KIR, Yusuf AYDIN
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı DÜZCE Psoas apsesi nadir rastlanan, tanısı zor ve geç konulan bir durumdur. Primer ve sekonder olarak sınıflandırılır. Erişkin hastalarda üriner sistem enfeksiyonlarına sekonder psoas apsesi gelişmesi nadir bir durumdur. Olgumuz 79 yaşında erkek hasta, ürosepsis tanısıyla yatırıldı. Uygun antibiyotik tedavisine rağmen genel düşkünlük hali, hipotansiyon ve ateş kliniği devam etti. Çekilen batın bilgisayarlı tomografide bilateral iliopsoas kasında retroperitoneal alana kadar uzanım gösteren apseler izlendi. İliopsoas apselerine perkütan yolla drenaj kateteri yerleştirildi. Kontrol tomografide batın içinde yaygın kistik-apse odakları saptandı. Cerrahi drenaj için hazırlanırken gelişen ani kardiak arrest nedeniyle hasta exitus oldu. Psoas apsesi özgün olmayan klinik bulguları ve nadir görülen bir durum olması nedeniyle tanısı geciken, yanlış tanılar ile mortalite oranı yükselen ve apse drenajı yapılmayan vakalarda mortalite oranı %100'e ulaşan bir durumdur. Keywords : Psoas Apsesi; Yaşlı; Enfeksiyon/Komplikasyon