Turkish Journal of Geriatrics 2001 , Vol 4, Issue 4
Yaşlı Hastalarda Açık Kalp Cerrahisi Sonuçları
Hüseyin OKUTAN, Turhan YAVUZ, Ozan KINAY, Harun DÜVER, Vildan ULUSAN, Ahmet ÖCAL, Erdoğan İBRİŞİM, Ali KUTSAL
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Isparta
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Isparta
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Isparta
Bu çalışmanın amacı açık kalp ameliyatı geçiren yaşlı hastalarda morbidite ve mortaliteyi değerlendirmektir. Kalp hastası olan yaşlı hastalarda agresif cerrahi girişim hakkındaki sorular genellikle çoktur. Birçok bildiri, kalp cerrahisinin yaşlılarda rölatif olarak güvenli ve kısa dönem sonuçlarının yaralı olduğunu göstermektedir. Bu retrospektif çalışmada, 106 hasta ameliyat döneminde 65 yaş ve üzerinde bulunmaktaydı. Temel olarak cerrahi öncesi demografik verileri içine alacak şekilde, ameliyat tipleri (koroner arter bypas cerrahisi, kapak replasmanı ve diğer açık kalp ameliyatları), laboratuar değerleri (kreatinin gibi) ve klinik komorbiditeler veri olarak toplandı. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diyabetes mellitus, konjestif kalp yetmezliği, serebrovasküler hastalık ve kronik böbrek yetmezliği komorbid faktörler olarak çalışmaya dahil edildi. Ameliyat yapılan zamanda tüm hastaların (106 hasta) ortalama yaşı 67.50 idi. Ayrıntılı olarak, %75.47 hastaya koroner arter bypas ameliyatı, %10.38 hastaya aort kapak replasmanı, %9.44 hastaya mitral kapak replasmanı ve %4.71 hastaya da diğer açık kalp ameliyatları yapıldı. Ameliyatların %89.62 elektif ve %10.38 acil olarak yapıldı. Yoğun bakım ünitesi ve hastanede total kalış süreleri 2.5±0.70 ve 7.00±0.00 gün oldu. 6 hastada operatif mortalite gelişti (%5.66). Operatif mortalite nedenleri; iki hastada serebrovasküler komplikasyon, bir hastada miyokard infarktüsü, bir hastada konjestif kalp yetmezliği, bir hastada respiratuar yetmezlik ve bir hastada multiorgan yetmezliği oldu. Bizim değerlerimiz geniş hasta sayısı içeren çalışmalar ile karşılaştırıldığında sonuçlar benzemektedir. Yaşlı hastalarda açık kalp cerrahisi kabul edilebilir bir mortalite riski ile birliktedir ve yaşam kalitesi bakımından etkisi oldukça iyidir. Keywords : Açık kalp cerrahisi, Yaşlılık, Sağkalım, Mortalite, Morbidite, Sonuçlar