Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 3
KOAH TANILI HASTALARDA SOLUNUMSAL MARUZİYETLER İLE HASTALIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sibel GÜNAY1, Ersin GÜNAY2, Özlem SELÇUK SÖNMEZ3, Nilgün YILMAZ DEMİRCİ3, Atila İhsan KEYF3, Cebrail ŞİMŞEK3
1Afyon Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği AFYONKARAHİSAR
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı AFYONKARAHİSAR
3Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği ANKARA
Giriş: Bu çalışmada solunumsal maruz kalınan bazı durumlarla KOAH ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma grubu için Mayıs 2009- Haziran 2010 tarihleri arasında hastanemize KOAH tanısı ile başvuran 711 hasta dahil edildi. Kontrol grubu için kliniğimize KOAH dışında bir hastalık tanısıyla başvuran 246 gönüllü alındı. Sosyodemografik özelliklerin, çevresel ve mesleksel maruz kalımların, tütün kullanma alışkanlıklarının ve sigara dumanından pasif etkilenimlerinin sorulduğu veri toplama formu formu yüz yüze görüşme yöntemiyle dolduruldu.

Bulgular: KOAH grubundaki hastaların yaş ortalaması 62.7±10.8 yıl, kontrol grubunun yaş ortalaması 64.9±10.9 yıl idi (p>0.05). KOAH grubundaki olguların ortalama aylık gelir düzeylerinin ve eğitim durumlarının kontrol grubundan istatistiksel anlamlı düzeyde daha düşük olduğu görüldü (sırasıyla p=0.015 ve p=0.002). KOAH grubunda kontrol grubundan daha fazla sayıda kişinin çiftçilikle uğraştığı bulundu (p<0.001). KOAH'lı kadınların tandır (%48.5) ve şömineyi (%21.6) daha çok kullandıkları görüldü (sırasıyla, p=0.034 ve p=0.002). Yakıtlar incelendiğinde, KOAH'lı olguların daha çok tezek (%56.1) kullandıkları (p<0.001) bulundu. KOAH grubunun sigara içme süresi ve içilen sigara miktarı kontrol grubununkinden daha yüksek bulundu (sırasıyla, p=0.018 ve p<0.001). Pasif duman maruziyeti KOAH grubunda istatistiksel olarak daha yüksek bulundu (p<0.001). KOAH gelişiminde etkili risk faktörleri sırasıyla; çevresel maruz kalım (OR=2.314), sigara tüketimindeki artış (paket-yılı) (OR=1.011) ve sigara dumanından pasif etkilenim süresindeki artış (OR=1.022) olduğu görüldü.

Sonuç: KOAH gelişiminde sigara kullanımı dışında biomass yakıtlarının kullanımı ve sigara dumanından pasif etkilenimi içeren çevresel maruz kalım ve mesleksel kirleticilere maruz kalım önemli risk faktörleridir. Bu kirleticilere maruz kalımın önlenmesi KOAH gelişimini önemli ölçüde engelleyebilir. Keywords : Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı; Sigara; Sigara Dumanından Pasif Etkilenim; Çevresel Etkilenim; Mesleksel Etkilenim