Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 3
KARDİYAK HASTALARIN NONKARDİYAK CERRAHİSİNDE SPİNAL ANESTEZİDE BUPİVAKAİN İLE LEVOBUPİVAKAİNİN HEMODİNAMİK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sema ŞANAL BAŞ, Süheyla ÜNVER, Ayşegül ÖZGÖK, Bilge Meriç DO⁄AN, Bahar AYDINLI
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği ANKARA Giriş: Nonkardiyak cerrahiye uygulanacak koroner arter hastalığı olan hastalar için spinal anestezi, anestezi yöntemleri arasında en uygun olanlarından biridir. Bu çalışmada, ürolojik ameliyata alınacak 65 yaş ve üstü, koroner arter hastalığı olan veya olmayan hastaların levobupivakain ile hiperbarik bupivakainin spinal anestezideki hemodinamik değişiklikleri karşılaştırırken, kardiyak hastalar için en ideal ajanı bulmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışma prospektif, randomize ve çift kör olarak planlandı. Ürolojik ameliyat geçirecek 65 yaş ve üzeri, koroner hastalığı olan ve olmayan toplam 62 hasta çalışmaya alındı. 3 mL % 0.5 hiperbarik bupivakain (Grup B) veya 3 mL % 0.5 izobarik levobupivakain (Grup L) ile spinal anestezi uygulamasında hemodinamik değişikliklerin karşılaştırılması amaçlandı.

Bulgular: İki grup arasındaki demografik veriler, duyusal ve motor blok zamanları, tekrarlayan kan basıncı (sistolik ve diastolik) ve kalp hızı ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Ortalama kan basıncı değerleri; Grup B'de 25.dakikadan, Grup L'de 15. dakikadan itibaren anlamlı olarak düşüş gözlendi. Grup içi kardiyak hastalığı olanlar arasındaki kalp hızı değişimlerine bakıldığında Grup L'deki 5. ve 10. dakikalardaki kalp hızındaki azalma Grup B'ye göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Elektrokardiyografi değişiklikleri incelendiğinde ventriküler ekstrasistol görülme sıklığı, Grup L'de Grup B'ye göre daha fazla bulundu.

Sonuç: Levobupivakainin, hiperbarik bupivakaine benzer hemodinamik ve anestezik etkilere sahip olduğu ve her iki lokal anestezik ajanın da etkin ve güvenli şekilde koroner arter hastalığı olan veya olmayan hastaların nonkardiyak cerrahisinde spinal anestezi yönteminde kullanılabileceği düşüncesindeyiz. Keywords : Levobupivakain; Bupivakain; Spinal Anestezi