Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 3
GERİARİK YAŞ GRUBUNDA TRAFİK KAZASI OLGULARININ İRDELENMESİ
Metin ESER2, Alper KETEN1, Ferhat İÇME3, İbrahim KILINÇ2, Hamit Sırrı KETEN4
1Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, KAHRAMANMARAŞ
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi ANKARA
3Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis ANKARA
4Sütçü İmam Üniversitesi, Aile Hekimliği KAHRAMANMARAŞ
Giriş: Trafik kazaları travma ile başetme yeteneği zayıf olan yaşlı popülasyonda daha önemlidir. Çalışmamızda acil servise trafik kazası yaralanması nedeniyle başvuran geriatrik olguların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada Ankara'da bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine 01.01.2010–01.01.2011 tarihleri arasında trafik kazası yaralanması nedeniyle başvuran 118 geriatrik (altmış beş yaş ve üstü) hasta çalışmaya dâhil edildi. Bu olguların sosyo-demografik verileri ile teşhis ve tedavi süreçleri incelendi.

Bulgular: Acil servise başvuran 469 trafik kazası olgusundan 118'i (%25.2) geriatrik yaş grubundaydı. Yaş ortalaması 73.17±7.50 idi. Bunların 44'ü (%37.3) kadın, 74'ü (%62.7) erkek olarak belirlendi. Kaza türü değerlendirildiğinde olguların 66'sının (%55.9) araç içi, 52'sinin (%44.1) araç dışı trafik kazasına bağlı yaralandığı gözlendi. Olguların 88'inde (%74.6) harici yaralanma bulgusu saptandı. Olguların 114'ünde (%96.6) radyolojik değerlendirmeye ihtiyaç duyulmuştu. Olguların 2'sinin acil servise geldiğinde ölmüş olduğu, 5'inin tanı ve tedavi girişimleri sonrasında yaşamını yitirdiği gözlenmiştir.

Sonuç: Yaşlıların travmayla baş edebilme kapasitesi daha zayıf olduğu için trafik kazaları, bu grupta daha önemlidir. Trafik kazası sonrası teşhis, tedavi ve adli raporlama sürecinde bu durumun göz önünde bulundurulması önemlidir. Keywords : Yaşlı; Trafik Kazası; Acil Tıp; Adli Tıp