Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 3
YAŞLILARDA UYKU YAPISININ VE UYKU APNESİNİN ÖZELLİKLERİ
Melike YÜCEEGE, Hikmet FIRAT, Sadık ARDIÇ
Dışkapı Araştırma ve Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ANKARA Giriş: Yaşlılarda uykuyla ilgili hastalıklar daha sık görülür. Uyku apnesi de yaşla artar. Bu araştırmada obstrüktif uyku apnesi olan yaşlı hastalarda litaratürlerde tanımlanan yüksek apne-hipopne indeksi nedenlerinin ve uyku yapısının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Merkezimize Kasım 2010-Aralık 2011 tarihleri arasında horlama, tanıklı apne ve/veya gündüz uykululuk ile başvuran hastalar çalışmamıza alındı ve polisomnografi raporları retrospektif olarak incelendi. Uyku etkinliği %40'dan az olanlar ve yaşı 25'in altında olanlar çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular: 343 hasta (220 hasta<65 yaş, ortalama yaş 50.2±9.3, 123 hasta> 65 yaş; ortalama yaş 69.7±4.7) çalışmaya alındı. Beden kitle indeksi değerleri iki grupta benzerdi. Yaşlı grupta uyku etkinliği, derin uyku daha az iken apne-hipopne indeksi ve hafif uyku daha yüksekti. Total apne-hipopne sayıları iki grupta benzerdi. Ortalama apne süresi ve periyodik bacak hareketleri indeksi yaşlı grupta daha yüksek, respiratuar arousal daha düşük bulundu.

Sonuç: Yaşlı hastalar, genç hastalarla benzer apne-hipopne sayılarına daha kısa sürede ulaşmışlardır. Uyku etkinliklerinin daha az olması nedeniyle sonuçta yaşlı grupta apne-hipopne indeksleri daha yüksek bulunmuştur. Yaşlı hastalarda respiratuar arousal sistemindeki bozulmalar ortalama apne süresinin uzamasına neden olabilir. Özellikle 65 yaş üstü uyku apneli hastalar, uykuda periodik bacak hareketleri, düşük ferritin düzeyleri ve komorbiditeler açısından dikkatli incelenmelidir. Keywords : Yaşlı; Uyku; Uyku apne sendromu