Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 3
POSTMENOPOZAL MEME KANSERLİ HASTALARDA GERİATRİK VE GERİATRİK OLMAYAN HASTA GURUPLARI: LENFOVASKÜLER İNVAZYON ÖNEMLİ OLARAK FARKLIDIR
Hasan MUTLU1, Zeki AKÇA2, Abdülsamet ERDEN3, Tuncay ASLAN3, Yasemin BENDERLİ CİHAN4, Abdullah BÜYÜKÇELİK5
1Acıbadem Kayseri Hospital, Tıbbi Onkoloji, KAYSERİ
2Mersin Devlet Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi MERSİN
3Kayseri Eğitim ve Arafltırma Hastanesi İç Hastalıkları KAYSERİ
4Kayseri Eğitim ve Arafltırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi KAYSERİ
5Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İSTANBUL
Giriş: Yeni meme kanserli kadınların yarısı 65 yaş ve üzeridir. Geriatrik hasta gurubu olarak adlandırılan (65 yaş ve üzeri) bu gurubun prognozu daha genç hastalara göre daha iyidir. Genel olarak daha az toksik kemoterapi rejimleri önerilmektedir. Bu çalışmada postmenopozal meme kanserli hastalarda geriatrik hasta gurubu ile geriatrik olmayan hasta gurubu prognostik faktörler ve sağkalım açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Toplam 291 postmenopozal meme kanserli hastanın hastane kayıtları geriye dönük olarak incelendi. 108 hasta geriatrik, 183 hasta geriatrik olmayan gurupta idi. Yaş, evre, histoloji, reseptör durumu, tümör greydi, lenfovasküler invazyon, hastalıksız ve genel sağkalım açısından guruplar karşılaştırıldı.

Bulgular: Prognostik faktörler açısından bakıldığında lenfovasküler invazyon oranı geriatrik olmayan hasta grubunda daha fazla idi (p=0.008). Sağkalım süreleri her iki gurupta benzerdi.

Sonuç: Geriatrik meme kanserli hastaların postmenopozal meme kanserli hastalardan daha iyi prognostik faktörlere sahip olduğu düşünülebilir. Keywords : Meme Kanseri; Postmenopoz; Yaşlı; Prognoz