Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 3
SİGARA BIRAKMA TEDAVİSİNİN 65 YAŞ VE ÜZERİ HASTALARDAKİ ETKİNLİĞİ
Gülbahar DARILMAZ YÜCE1, Serap DURU2, Sevinç SARINÇ ULAŞLI3, Sadık ARDIÇ2
1S.B. Etlik İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği ANKARA
2S.B. Yıldırım Beyazıd Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği ANKARA
3Afyon Kocatepe Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı AFYON
Giriş: Bu çalışmada, sigara bırakma polikliniğimize başvuran 65 yaş ve üzerindeki hastaların demografik özellikleri, bırakma nedenlerinin tedaviye yanıt üzerindeki etkileri, başarı oranlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Sigara bırakma polikliniğimizde bir yıllık düzenli takipleri yapılan 65 yaş ve üzerindeki 72 hastanın (kadın/erkek: 18/54) demografik verileri, tedaviye yanıtları ve başarı oranları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 67.3±2.76 yıl, ortalama içilen sigara miktarı 49.8±25.7 paket-yıl olarak bulundu. Erkek ve kadın hastaların sigara içme süreleri (p=0.01) ve sigaraya başlama yaşları (p<0.001), Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi sonuçları (p=0.004) arasında anlamlı farklılık saptandı. Bir yıllık takipler sonucunda sigara bırakma başarı oranımız % 50 iken uygulanan tedavi yöntemleri arasında anlamlı fark bulunamadı (p=0.85). Ayrıca sigarayı bırakan ve bırakmayan hastalar arasında cinsiyet, sigara bırakma yaşı, sigara içme süresi, başvuru nedenleri, Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi ve hastane anksiyete ve depresyon ölçekleri arasında farklılık saptanmadı (p>0.05).

Sonuç: Sigara bırakma tedavisi 65 yaş ve üzeri hastalarda genç yetişkinler kadar önemlidir. Çalışmamızda bu yaş grubundaki hastaların sigarayı bırakmada istekli ve başarılı oldukları görüldü. Keywords : Yaşlı; Sigara İçme; Sigarayı Bırakma; Tedavi