Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 3
ACİL TOKSİKOLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KASITSIZ VEYA İNTİHAR AMAÇLI ZEHİRLENME NEDENİYLE TEDAVİ EDİLEN 65 YAŞ VE ÜSTÜ HASTALARIN RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ
Emine AKINCI, Nazire Belgin AKILLI, Ramazan KÖYLÜ, Başar CANDER
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği KONYA Giriş: Yaşlı hastalar acil servislere, zehirlenmeler nedeniyle başvurabildiği bilinmektedir. Biz bu çalışmamızda acil toksikoloji yoğun bakımda takip ettiğimiz 65 yaş ve üstü hastaların maruz kaldıkları veya aldıkları ilaçlar, maruziyet nedenleri, oluşan komplikasyonlar, yatış süreleri, mortalite değerlendirilmesini amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2010 Ocak-2012 Şubat ayları arasında acil toksikoloji yoğun bakımda takip edilen 65 yaş ve üstü hastalar alındı. Olgular cinsiyet, yaş, medeni durumları, eşlik eden hastalıkları, maruz kaldıkları veya aldıkları ilaçlar, maruziyet nedenleri, oluşan komplikasyonlar, yatış süreleri, mortalite açısından değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya 52 hasta alındı. Hastaların yaş ortalaması 71,6 idi. Hastaların %42,3'ü kadın, %57,7'si erkekti. Hastaların %71,2'si evli, %28,8'i bekâr, dul ve/veya yalnız yaşamaktaydı. Zehire maruziyet veya alım şekline bakıldığında hastaların %50'si zehire kaza sonucu maruz kalmı şlardır. Kaza sonucu maruziyet en sık organofosfatlarla, ikinci sıklıkta ise karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu oluştuğu görüldü. İntihar eden 9 hastanın içtiği ilaçlara bakıldığında 5 hasta organofosfat türü ilaçlarla intihar girişiminde bulunmuş ve bu hastaların ikisi yaşamını yitirmiştir.

Sonuç: Çalışmamızda, acil servise başvuran yaşlı zehirlenme olgularının, toksik maddeleri ço- ğunlukla kaza sonucu aldığı gözlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, yaşlı hastaların zehirli maddeleri intihar amacıyla alabildiğini de ortaya konmuştur. Acil servislerde bu durumun göz önünde bulundurulmasının önemli olduğu görüşündeyiz. Keywords : Zehirlenme; Geriatri; İntihar