Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 3
YAŞLI HASTALARDA GÖRÜLEN AKUT APANDİSİTTE SON 40 YILDA BİR ŞEY DEĞİŞTİ Mİ?
Hakan GÜZEL1, Şahin KAHRAMANCA1, Gaye ŞEKER1, İ. Burak İREM1, İ. Emre GÖKCE1, Köksal BİLGEN2, Gündüz TUNÇ3, Tevfik KÜÇÜKPINAR1
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği ANKARA
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ORDU
3Acıbadem Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü ANKARA
Giriş: Toplumda yaşlı nüfus oranı gittikçe artmaktadır. Buna bağlı olarak akut apandisit nedeni ile ameliyat olan yaşlı insan sayısı da artmaktadır. Tıptaki ilerlemelere rağmen morbidite ve mortalite oranları hala yüksektir. Bu tanı ile ameliyat olan yaşlı hasta grubundaki oran ve komplikasyon oranında bir değişiklik olup olmadığını görmek için hastanemiz kayıtlarının son 40 yılını taradık.

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz ameliyathane ve patoloji rapor kayıtları geriye dönük olarak (1973-2012 periyodu) tarandı. Altmış beş yaş ve daha yaşlı olan hastalar geriatrik hasta olarak tanımlandı.

Bulgular: Toplam 3229 hasta analiz edildi. Hastaların ortalama yaşı 30.06±13.42 idi ve hastaların %63.5'i erkek idi. Bu hastaların 120'si yaşlı grubuna giriyordu (%3.71) ve ortalama yaşları 67.88±3.76 olup %63.3'ü erkekti. On yıllık periyodlara göre yaşlı hasta oranları yeniden hesaplandığında bu oranın %8.08'e kadar yükseldiği görüldü.

Sonuç: Yaşlı hasta grubunda komplike apandisit oranı hala yüksek seyretmekte. Son 40 yıl içinde bu konuda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir değişiklik olmadı. Keywords : Apandisit, Geriatrik Değerlendirme; Akut Karın; Yaşlı