Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 4
HEMODİYALİZE GİREN YAŞLI BİREYLERDE KÖTÜ UYKU KALİTESİ DEPRESYONU ÖNGÖRÜR MÜ?
Süber DİKİCİ1, Leyla YILMAZ AYDIN2, Anzel BAHADIR3, Davut BALTACI4, Mustafa EROĞLU5, Nurten ERCAN1
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı DÜZCE
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı DÜZCE
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı DÜZCE
4Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı DÜZCE
5Düzkar Diyaliz Merkezi, Dahiliye DÜZCE
Giriş: Yaşlanma ile birlikte uyku bozukluğu artar. Eşlik eden hastalıklar, uyku bozukluğunun daha da artmasına neden olur. Çalışmanın amacı 65 yaş ve üzeri hemodiyalize giren bireylerde uyku kalitesi ve depresyon arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Hemodiyaliz hastalarında yapılan kesitsel bir çalışmadır. Yüz yüze sorma yöntemi ile uygulanan anket formu sosyodemografik verileri; Pittsburg Uyku Kalite İndeksi'ni ve Beck Depresyon Ölçeği'ni içeren üç bölümden oluşuyordu. Vital bulgular ve Beden Kitle İndeksi değerlendirmesi tamamlandı. Hemogram ve biyokimyasal parametreler için kan örnekleri alındı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 52 kadın, 47 erkek olgunun yaş ortalaması 72.11±5.79 yıl idi. Olguların Beck Depresyon Ölçeği ortalaması 11.95±6.80 olup; Beck Depresyon Ölçeğine göre hafif depresyonu olanlar %77.8, orta depresyonu olanlar %20.2 ve ağır depresyonu olanlar ise %2 idi. Olguların Pittsburg Uyku Kalite İndeksi ortalaması 7 (3-12) olarak bulundu. İyi uyku kalitesine sahip olanlar %40.4; kötü uyku kalitesine sahip olanlar %59.6 idi. Uyku kalitesine göre yaş, diyaliz süreleri, beden kitle indeksi, sistolik-diyastolik arteryel tansiyonları arasında istatistiksel olarak anlamlılık saptanmadı. Beck Depresyon Ölçeği ile uyku kalitesi arasında istatistiksel anlamlı farklılık vardı (p=0.000). Kötü uyuyanların %32.2 inde, iyi uyuyanların ise sadece %7.5 unda orta/ağır depresyon saptandı.

Sonuç: Hemodiyalize giren geriatrik hastalarda uyku kalitesi belirgin olarak bozulmuştur. İlerlemiş yaş ve eşlik eden hastalıklar uyku kalitesini kötü etkilemektedir. Kötü uyku kalitesi ve depresyon birbirini tetiklemektedir. Uyku kalitesi sorgulanarak olası depresyonun öngörülmesi, takip ve tedavisinin yapılması son dönem böbrek yetmezliği olan geriatrik hastaların yaşam kalitesini artırılabilir ve olası morbiditenin önüne geçilebilir. Keywords : Renal Diyaliz; Depresyon; Yaşlılık; Uyku