Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 4
ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR HİZMET HASTANESİNDE YAŞLILAR ARASINDA BÖBREK HASTALIKLARI SPEKTRUMU
Hari Krishan AGGARWAL1, Deepak JAIN1, Vipin KAVERAPPA1, Ashwani KUMAR1, Sachin YADAV1, Promil JAIN2
1Pt. B. D. Sharma Postgraduate Institute of Medical Sciences Rohtak- 124001 (Haryana) INDIA, Department of Medicine, Rohtak HİNDİSTAN
2Pt. B. D. Sharma Postgraduate Institute of Medical Sciences Rohtak- 124001(Haryana) INDIA, Department of Pathlogy, Rohtak HİNDİSTAN
Giriş: Doğuşta beklenen yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak dünyada yaşlı nüfus artmaktadır. Bu amaçla, bu çalışmada yaşlı nüfusa ilişkin böbrek hastalıklarının spektrumunun incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışma, Hindistan'da, Rohtkak Böbrek ve Diyaliz Hastanesi'ne Ocak 2005 ve Aralık 2009 yılları arasında başvuran 60 yaş üzeri 848 hastayı kapsamaktadır. Hastaların değerlendirmeleri klinik değerlendirmeler, biyokimyasal ve sonografik parametreler açısından ve böbrek hastalıklarının sınıflandırması üzerinden yapılmıştır.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 68.72±5.44 olarak bulundu. Katılımcıların %65'i erkek ve %35'I kadındı. Kronik böbrek hastalığı, toplam hastaların %72.64'ünde olup en sık görülen durumdu. Akut böbrek yaralanması sıklığı %16.03 ve nefrotik sendrom yüzdesi %8.4 olarak saptandı. Kronik glomerülopati (%27.27) ve diyabetik nefropati (%23.37) kronik böbrek hastalığının en sık görüne nedenleriydi. Akut böbrek yaralanması olan hastalarda bu yaralanmanın %58.82'sinde tıbbi ve %41.18'inde de cerrahi bir neden olduğu belirlendi. En sık görülen tıbbi nedenler enfeksiyon hastalıkları ve dehidratasyon olarak saptandı. Membranöz glomerülopati ise primer nefrotik sendromun en sık nedeni olarak belirlendi (%33.33).

Sonuç: Yaşlılar arasında böbrek hastalıklarının spektrumunu ortaya koyan az sayıda çalışma vardır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha ayrıntılı çalışmaların yapılmasına gereksinim bulunmaktadır. Keywords : Geriatri; Akut Böbrek Yaralanması; Renal Yetmezlik; Kronik Nefrotik Sendrom