Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 4
İDİYOPATİK PERİFERİK FASİYAL PARALİZİLİ GERİATRİK HASTALARDA TEDAVİ SONUÇLARININ VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ersoy DOĞAN, Yüksel OLGUN, Taner Kemal ERDAĞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı İZMİR Giriş: İdiyopatik periferik fasiyal paralizi nedeniyle kortikosteroid tedavisi uygulanan geriatrik hastalarda tedavi sonuçlarının ve prognostik faktörlerin değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem: İdiyopatik periferik fasiyal paralizi nedeniyle kortikosteroid ile tedavi edilen geriatrik hastaların dosya kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalardaki idiyopatik periferik fasiyal paralizi şiddeti House-Brackmann derecelendirme sistemi kullanılarak, 1'den 6'ya kadar değerlendirildi. Hastaların tedaviye başlama anındaki ve tedaviden 6 ay sonraki HB dereceleri tespit edildi ve tam iyileşme oranları hesaplandı. House-Brackmann derece 1, tam iyileşme olarak tanımlandı. Diyabetes mellitusun ve paralizinin ortaya çıkışından tedavinin başlamasına kadar geçen sürenin prognoz üzerine etkisi araştırıldı.

Bulgular: Paralizinin başlamasından sonra ilk 72 saat içerisinde tedaviye başlanan hastalardaki tam iyileşme yüzdesi (%86.7), 72 saatten daha sonra tedaviye başlanan hastalardaki tam iyileşme yüzdesinden (%55.5) anlamlı olarak daha yüksekti. Tam iyileşme oranı diyabetes mellitusu olan hastalarda %81.3, diyabetes mellitusu olmayanlarda %62.5'ti. Diyabetes mellitusu olan ve paralizinin ortaya çıkmasından sonra ilk 72 saat içerisinde tedaviye başlanan hastaların tümü tam olarak iyileşti fakat ilk 72 saatten sonra tedaviye başlanan yedi diyabetik hastanın sadece dördü tam olarak iyileşti. Steroid tedavisini takiben diyabetik ketoasidoz gibi ciddi komplikasyonlar gelişmedi.

Sonuç: Geriatrik hastalarda, özellikle de diyabetes mellitusu olanlarda idiyopatik periferik fasiyal paralizi başlamasından sonra ilk 72 saat içerisinde kortikosteroid tedavisi başlanması ile yüksek tam iyileşme oranları sağlanabilmektedir. Yüksek tam iyileşme oranlarına ek olarak yakın klinik takip altında düşük komplikasyon riski, idiyopatik periferik fasiyal paralizili geriatrik hastaların tedavisinde steroid kullanımını desteklemektedir. Keywords : Fasyal Paralizi; İyileşme; Tedavi Sonucu; Diyabetes Mellitus