Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 4
YÜKSEK RİSKLİ HASTALAR İÇİN PREOPERATİF YOĞUN BAKIM YATAĞI AYRILMASININ POSTOPERATİF YERİNDELİĞİNİN İNCELENMESİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
Ayşe Belin ÖZER, İsmail DEMİREL, Ömer Lütfi ERHAN, Mustafa Kemal BAYAR, Özgür DÜZGÖL
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ELAZIĞ Giriş: Postoperatif yoğun bakım ihtiyacının preoperative öngörüsü ile postoperative gereksinimi arasındaki ilişkinin retrospektif olarak değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak 2010 ve Ocak 2012 yılları arasında kardiyovasküler ve intrakranial cerrahi dışında cerrahi müdahale geçiren, preoperatif değerlendirmede yoğun bakım ihtiyacı olabileceği öngörülen yetişkin hastalar alındı. Hastalar postoperatif dönemde yoğun bakım ihtiyacı olup (Grup I) olmamasına (Grup II) göre iki gruba ayrıldı. Demografik veriler, anestezi ve cerrahinin özellikleri ve mortalite kaydedildi.

Bulgular: Üç yüz yetmiş iki hastanın verilerine ulaşıldı. Bunların 195'i Grup I ve 177'i Grup II idi. Grup I'de kullanılan ilaç sayısı, eşlik eden hastalığın şiddeti, operasyonun süresi, kompleksliği, acil ve reoperasyon olması, transfüzyon ihtiyacı, peroperatif dönemde yaşanan olumsuzluklar ve mortalite daha yüksek iken Grup II'de yaş ve rejyonal anestezi uygulamaları daha fazla bulundu. Solunumsal, nörolojik, renal hastalık ve aktif enfeksiyonu oranı Grup I'de daha fazlaydı.

Sonuç: Eşlik eden hastalığın şiddeti, solunumsal, nörolojik, renal hastalık ve aktif enfeksiyon, ilaç sayısı, operasyonun süresi, komplekliği, acil ve reoperasyon olması, transfüzyon ihtiyacı, peroperatif dönemde yaşanan olumsuzluklar postoperatif yoğun bakım ihtiyacını tespit etmede kullanılabilir. Keywords : Yoğun Bakım; Anesteziden Derlenme; Preoperatif Değerlendime