Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 1
YAŞLILIK ÇAĞINDA ÖZÜRLÜLÜK, AZ GÖRME VE KÖRLÜK NEDENLERİ
Osman Okan OLCAYSÜ1, Sertaç Argun KIVANÇ2, Ahmet ALTUN2, Emine ÇİNİCİ1, Hasan ALTINKAYNAK1, Erdinç CEYLAN1
1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği ERZURUM
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği İSTANBUL
Giriş: Bu çalışmanın amacı Ocak 2011 ve Aralık 2012 tarihleri arasında hastanemize özürlülük oranının belirlenmesi için başvuran, %40 ve üzeri özürlü kabul edilen hastaların yaşlarına uygun olarak özürlülük nedenlerini, az görme ve körlük nedenlerini araştırmaktı.

Gereç ve Yöntem: Özürlülük sıklığı en az %40 ve üzeri olan hastaların dosyaları geriye dönük incelendi. Hastalar 65 yaş altı (Grup 1) ile 65 yaş ve üzeri (Grup 2) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Elde edilen veriler SPSS 15.0 programı kullanılarak karşılaştırılıp değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya % 40 ve üzeri bir oranda özürlü olduğu belirlenen 2806 hasta dahil edildi. Grup 1'de bölümlere göre en sık görülen üç özürlülük sebebi psikiyatri (%16,5), fizik tedavi ve rehabilitasyon (%15,9), göz hastalıkları (%9,7) ile ilgiliydi. Grup 2'de ise en sık görülen üç özürlülük sebebi nöroloji (%23,0), göz hastalıkları (%20,5) ve kardiyoloji (%14,4) ile ilgiliydi. Grup 1'de ambliyopi, dejeneratif miyopi ve herediter retina hastalıkları; Grup 2'de ise katarakt, yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve glokom daha sık idi.

Sonuç: Bu çalışma yaşlılık çağında Doğu Anadolu Bölgesinde özellikle Erzurum çevresinde özür nedenlerinin bölümlere göre dağılımını ve sık görülen az görme ve körlük nedenlerini saptayarak olası önlemlere ışık tutabilir. Keywords : Körlük; Az Görme; Özürlülük De¤erlendirme