Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 1
HEMİPLEJİK ÜST EKSTREMİTE REHABİLİTASYONUNDA NÖROMÜSKÜLER ELEKTRİKSEL STİMÜLASYONUN ETKİSİ
Fatih BAYGUTALP, Kazım ŞENEL
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ERZURUM Giriş: Bu araştırmada hemiplejik hastalarda konvansiyonel rehabilitasyona ilaveten nöromüsküler elektriksel stimülasyon uygulamasının omuz, kol, dirsek ve el bileğine kombine uygulanması nın rehabilitasyondaki etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma grubuna (n=15) konvansiyonel fizik tedavi modaliteleri ve nöromüsküler elektriksel stimülasyon, kontrol grubuna (n=15) yalnız konvansiyonel fizik tedavi modaliteleri uygulandı. Nöromüsküler elektriksel stimülasyon, inmeli taraftaki omuz, kol, dirsek ve el bileğine uygulandı. Gruplar tedavi öncesi, tedavinin birinci haftası, taburculuk ve iki ay sonra aktif eklem hareket açıklığı, Modifiye Ashworth Skalası, Brunnstrom'un üst ekstremite ve el evrelemesi, Vizuel Analog Skala ve Barthel indeksi ile değerlendirildi.

Bulgular: Nöromüsküler elektriksel stimülasyon grubunda; tedavi öncesi ve taburculuk dönemi aralığında omuz aktif dış rotasyonunda anlamlı artış (p<0,05), tedavi öncesi ve tedavinin birinci haftası aralığında el bileği Modifiye Ashworth Skalası değerlerinde anlamlı azalma (p<0,05) ve hemiplejik üst ekstremite ağrısı Vizuel Analog Skala değerlerinde tüm karşılaştırmalarda anlamlı azalma (p<0,05) saptandı.

Sonuç: Hemiplejik üst ekstremite rehabilitasyonunda konvansiyonel fizik tedavi modaliteleri ve NMES kombinasyonunun daha faydalı olduğunu ayrıca nöromüsküler elektriksel stimülasyonun tüm üst ekstremiteye uygulanmasının daha etkili olduğu düşünülmüştür. Keywords : Hemipleji; Üst Ekstremite; Rehabilitasyon