Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 1
BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİ TARAFINDAN EGZERSİZ REÇETESİ: YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ
Emrah ATAY1, Naciye Füsun TORAMAN2, Hakan YAMAN3
1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu BURDUR
2Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü ANTALYA
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı ANTALYA
Giriş: Bu çalışmada birinci basamak hekimleri tarafından sedanter yaşlılara egzersiz reçetesi ve bedensel etkinlik önerileri verilmiştir. Daha sonra bu tavsiye ve reçetelerin bedensel etkinlik düzeyi ve fonksiyonel özellikler üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 50-70 yaş arasında sedanter, bedensel etkinliğe katılım için herhangi bir sağlık engeli olmayan kişiler katılmıştır. Çalışmada girişim grubunda n=51, kontrol grubunda n=69 birey yer almıştır. Girişim grubunda yer alan kişilere bedensel etkinlik üzerine 30 dakikalık kursun yanında eğitim seti ve egzersiz reçetesi verilmiştir. Egzersiz reçeteleri her ay güncellenmiştir. Kontrol grubundaki kişilere ise 5-10 dakikalık bedensel etkinliğin faydaları ve bedensel etkinliği nasıl arttıracakları konusunda tavsiyelerde bulunulmuştur. Egzersiz reçetelerinin etkinliğini ölçmek amacıyla günlük enerji tüketimi, antropometrik ölçümler, fonksiyonel ölçümler çalışmaya başlamadan önce, 3. ayda ve 6. ayda tekrar edilmiştir

Bulgular: Günlük enerji tüketimi, sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı, bel ve kalça çevresi, BKI, dinlenik kalp atım sayısı, alt ekstremite kuvveti, üst ekstremite kuvveti, alt ekstremite esnekliği, üst ekstremite esnekliği, denge özelliği bakımından zamanla girişim grubunda ilk ve son ölçümler arasında anlamlı iyileşme gözlenmiştir (p<0.05). Gruplar arasında SKB, kalça çevresi, dinlenim KAS, alt ekstremite kuvveti, üst ekstremite kuvveti, üst ekstremite esnekliği ve denge özelliği bakımından anlamlı fark gözlenmiştir (p<0.05).

Sonuç: Birinci basamak hekimleri tarafından verilen bedensel etkinlik önerilerinin ve egzersiz reçetelerinin sedanter yaşlıların fiziksel aktivite düzeyini ve fonksiyonel özelliklerini arttırdığı görülmüştür. Keywords : Yaşlılık; Egzersiz; Bedensel Etkinlik