Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 2
KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ OLAN YAŞLI HASTALARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN SAĞKALIMA ETKİSİ
Dilek ÜNAL1, Arzu OĞUZ2, Sema SEZGİN GÖKSU2, Arzu TAŞDEMİR3, Neslihan KURTUL4, Celalettin EROĞLU4, Okan ORHAN4, Bünyamin KAPLAN4
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği KAYSERİ
2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği KAYSERİ
3Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği KAYSERİ
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği KAYSERİ
Giriş: Yeni tanı alan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olguların yarısından fazlası 65 yaş üstü olgulardır ve bundan dolayı yaşlı nüfus için önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada biz küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan 65 yaş ve üstü yaşlı hastalarda sağkalım üzerine çeşitli prognostik faktörlerin etkisini araştırmayı planladık.

Gereç ve Yöntem: Histopatolojik olarak küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı konan 65 yaş ve üstü 97 olgu bu çalışmaya dahil edildi. Performans durumu, Eastern Cooperative Oncology Group 0-1 ve 2-3 olarak iki grupta ele alındı. Beyaz küre sayısı 12.0 (x 109/L)'den düşük ise normal, bu değerden fazla ise yüksek olarak sınıflandı. Benzer olarak, trombosit sayısı 400 (x 109/L)'den düşük ise normal, bu değerden fazla ise yüksek olarak sınıflandı. Mortalite riski, tek değişkenli analizde anlamlı olan tüm değişkenlerin dahil edildiği çok değişkenli Cox regresyon modeli kullanılarak analiz edildi.

Bulgular: Kaplan-Meier testi ile saptanan genel sağkalım süresi 11,2 [%95 Güven Aralığı (7.55-14.85)] aydı. Tek değişken analizde performans skoru, evre, beyaz küre ve trombosit sayısı genel sağkalımı anlamlı olarak etkiliyordu (sırasıyla p <0,001, 0,001, 0,044 ve 0,006). Çok değişkenli analizde genel sağkalım oranlarının performans skoru ve trombosit sayısı genel sağkalımı anlamlı olarak etkiliyordu (sırasıyla p <0,001 ve 0,017).

Sonuç: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan yaşlı hastalarda sağkalım performans durumu, evre, beyaz küre ve trombosit sayıları tarafından anlamlı bir şekilde etkileniyordu. Bu hasta grubunda sadece yaş değil, bu faktörlerde bu hastaların tedavi planında göz önünde bulundurulmalıdır. Keywords : Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri; Yaşlı; Trombositoz; Lökosit Sayısı; Sağkalım