Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 2
GERİATRİK KANSER HASTALARINDA KRONİK AĞRI VE KAYGI
Ezgi MUTLUAY1, Sabire YURTSEVER2
1Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi ANKARA
2Mersin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu MERSİN
Giriş: Bu çalışmanın amacı geriatrik kanser hastalarında kronik ağrı ve kaygı durumlarının belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı nitelikte olup, araştırma kapsamına kanseri tanısı alan 65 yaş ve üzeri 106 hasta alınmıştır. Araştırmanın verileri, hastaların tanıtıcı bilgilerini içeren “Kişisel Bilgi Formu”, hastaların ağrı özelliklerini belirlemek amacıyla “McGill Ağrı Soru Formu” ve hastaların kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla “Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri” kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Çalışma kapsamına alınan hastaların yaş ortalamaları 70,16 olup, %79,2'si 65-74 yaş arasında idi. Hastaların %54,7'si erkek, %55,7'si okuryazar/ilköğretim mezunu ve %63,2'si eşi ile birlikte yaşamakta idi. Hastaların %90,6'sının ağrı tedavisi aldığı ve hastaların tümü deneyimledikleri ağrının günlük yaşam aktivitelerini etkilediğini belirtmişlerdir. Hastalık süresi beş yıldan fazla olan, kemoterapi/radyoterapi nedeni ile “sık sık” ya da “bazen” bulantı-kusma yaşayan, Günlük Yaşam Aktivitelerinden beslenme, hareket, yemek, ev / bahçe işleri ve uyku aktivitelerinin “çok” etkilendiğini belirten hastaların ağrı düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). Araştırmada ”sık sık” iştahsızlık ve “sık sık” diyare-konstipasyon yaşayan, gün içinde “sürekli” ağrı deneyimleyen, ağrı nedeniyle Günlük Yaşam Aktivitelerinden beslenme, hareket, ev / bahçe işleri aktivitelerinin “çok” etkilendiğini ifade eden hastaların Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri ölçek puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Hastaların ağrı sıklıkları ile durumluk sürekli kaygı düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0,01).

Sonuç: Yaşanılan ağrının yaşlıların günlük yaşam aktivitelerini ve kaygı düzeylerini olumsuz yönde etkilediği, ağrı düzeyi arttıkça anksiyete düzeyinin arttığı belirlenmiştir. Keywords : Geriatrik; Kanser; Kronik Ağrı, Anksiyete