Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 3
GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA CİLT KANSERİ OLGULARININ İRDELENMESİ
Serdar YÜCE1, Mustafa ÖKSÜZ1, Muhammed Eren ERSÖZ1, Ahmet KAHRAMAN2, Dağhan IŞIK3, Bekir ATİK4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı VAN
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı HATAY
3Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı İZMİR
4Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı İSTANBUL
Giriş: Yaşam süresindeki artışla birlikte yaşla ilişkili hastalıklar, bunların içinde kanserde olacak şekilde artmaktadır. Çalışmamızda bu amaçla Plastik Cerrahi servisinde cilt kanseri nedeniyle ameliyat edilen 65 yaş üstü hastaların tedavi yöntemleri ve sonuçları değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2010-2014 yılları arasında Plastik Cerrahi Anabilim Dalı’nda cilt kanseri nedeniyle ameliyat edilen 65 yaş üstü hastalar dahil edildi. Hastaların, yaşları, cinsiyetleri, tanıları, lokalizasyonu, yapılan işlemler, lenf nodu diseksiyonları ve verilen ek tedaviler sınıflandırıldı.

Bulgular: 91 cilt kanserli geriatrik hasta olduğu tespit edildi. Hastaların yaş ortalaması 74,4 olarak bulundu. Hastaların 47 (51,65%)’si kadın, 44 (48,35%) erkek idi. Hastaların tanıları incelendiğinde 58 (63,74%) hastada bazal hücreli karsinom, 27 (29,67%) hastada skuamöz hücreli karsinom ve 6 (6,59%) hastada kutanöz melanoma olduğu saptandı. Yapılan cerrahi işlemler incelendiğinde 22 (24,17%) hastada lezyon eksizyonu + primer sütürasyon, 19 (20,88%) hastada lezyon eksizyonu + greftle onarım, 48 (%52,75) hastada lezyon eksizyonu + lokal fleple onarım, 2 (2,20%) hastada ampütasyon yapıldı.

Sonuç: Yaşlılarda cilt kanseri özellikle kutanöz melanoma insidans ve mortalitesi son yıllarda genç hastalardan daha fazla artmıştır. Sağlık kontrollerinde geriatrik yaş grubuna dikkat edilerek cilt kanserleri ile ilgili mortalite azaltılabilir. Keywords : Geriatri; Yaşlanma; Karsinom, Bazal Hücreli; Karsinom, Skuamöz Hücreli; Melanom