Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 3
ACİL SERVİSE BAŞVURAN 65 YAŞ VE ÜZERİ ADLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ
Tanzer KORKMAZ1, Zerrin ERKOL2, Nurettin KAHRAMANSOY3
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı BOLU
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı BOLU
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı BOLU
Giriş: Bu çalışmanın amacı acil servise başvuran geriatrik adli olguların özelliklerini analiz etmek ve önleme programlarının geliştirilmesi için bu olguları adli açıdan araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Acil servise 01.01.2008-30.06.2012 tarihleri arasında başvuran, 65 yaş ve üzerindeki adli olguların hasta kartları, adli raporları ve digital hasta kayıtları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Yaş ortancası 71.00±0.50 olan 143 geriatrik adli olgu tespit edildi. En sık trafik kazası (%48.3) ve düşme (%26.6) olguları görüldü. Olguların ortalama 109.2±237.3-dakikada hastaneye ulaştıkları, yarıdan fazlasında (n=75) baş boyun yaralanması olduğu, çoğunda herhangi bir birimden konsültasyon (% 70.6) istenmediği ve %58'sinin acil servisten taburcu edildiği kaydedildi. Fraktür (%26.6) ve yumuşak doku travması (%24.5) en sık tanı olarak görüldü. Düşme ve trafik kazasında tendon kesisine, delici-kesici alet yaralanmasında ise yumuşak doku travması ve intrakranyal kanamaya rastlanmadı. İntrakranyal kanamanın düşme olgularında, yumuşak doku travmasının da trafik kazalarında daha sık görüldüğü tespit edildi.

Sonuç: Çalışma geriatrik yaş grubunda adli olgulara en sık trafik kazaları ve düşmenin neden olduğunu açığa çıkardı. Yaşlıların korunması için yapılacak eğitimsel girişimler ve yasal düzenlemeler, ciddiyet ve kararlılıkla devam ettiğinde geriatrik yaş grubunda yaralanmaların azaltılmasına yardımcı olacaktır. Keywords : Acil Servis; Geriatri; Adli Olgular; Travma