Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 3
ALZHEİMER DEMANS TANILI HASTALARDA İŞİTME DÜZEYİ
Abdulvahap AKYİĞİT1, Burak SUBAŞI2, Öner SAKALLIOĞLU1, Cahit POLAT1, Sertaç DÜZER1, Erol KELEŞ3, Necdet ÖZER1
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz, ELAZIĞ
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pskiyatri ELAZIĞ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ELAZIĞ
Giriş: İşitme kaybının, uyarı girişini azaltarak, sosyal etkileşimi engellediği ve demansla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada Alzheimer demanslı ve demansı olmayan gönüllü bireyler değerlendirilerek, işitme kaybı ile demans arasındaki ilişki ortaya konmaya çalışıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri polikliniğine Ocak 2011 ile Ocak 2013 tarihleri arasında başvuran ve Mini Mental Test ile Alzheimer demans tanısı alan 124 hasta ile kulak burun boğaz kliniğine başvuran ve demansı olmayan 224 gönüllüden oluşmaktadır. Hastalara ve gönüllü bireylere saf ses odyometri testi yapılarak saf ses ortalamaları belirlendi.

Bulgular: Yapılan odyolojik incelemede Alzheimer demanslı grupta sağ kulak saf ses ortalaması 50,96±12,25 dB, sol kulak saf ses ortalaması ise 50,49±12,15 dB olarak belirlendi. Hastaların 6'sı (%4,8) normal, 23'ü (%18.5) hafif derecede, 57'si (%46) orta derecede, 38'i (%30.6) ise ileri derecede işitme kaybı yaşıyordu. Kontrol grubunda sağ kulak saf ses ortalaması 30,66±9,33 dB, sol kulak saf ses ortalaması ise 30,62±9,39 dB olarak belirlendi. Hastaların 83'ü (%38,8) normal, 106'sı (%45,5) hafif derecede, 21'i (%9.8) orta derecede, 4'ü (%1,9) ise ileri derecede işitme kaybı yaşıyordu. Sağ kulak ve sol kulak saf ses ortalamalarının Alzheimer demanslı ve kontrol grubundaki farkı istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). AD hastalarından 9'u (%7,2), kontrol grubunda ise 6 (%2,8) kişi işitme cihazı kullanmaktaydı.

Sonuç: Çalışmamızda demans hastalarında kontrol grubuna kıyasla anlamlı düzeyde işitme kaybı mevcut olup bu sonuç demans ile işitme kaybı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bu nedenle demansı olan ve olmayan geriatrik işitme kayıplı hastalara kognitif işlevselliği görece iyi olup kullanabilecekse hastalara işitme cihazı önerilebileceğini, bu durumun bilişsel işlevselliklerini ve bu sayede günlük işlevselliklerini artırabileceğini düşünmekteyiz. Keywords : Alzheimer Demans; İşitme Kaybı; Geriatri