Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 4
BİLATERAL DİZ PROTEZİ NEDENİYLE OPERE OLAN YAŞLI HASTALARDA ANESTEZİ TEKNİKLERİNİN YOĞUN BAKIMA GİRİŞ VE POSTOPERATİF MORTALİTEYE ETKİSİNİN RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ
Elif DOĞAN BAKI1, Özal ÖZCAN2, Mehmet Ersegün DEMİRBOĞAN1, Serdar KOKULU1, Hanife UZEL3, Yüksel ELA1, Remziye Gül SIVACI1
1Afyon Kocatepe University, Anesthesiology and Reanimation AFYON
2Afyon Kocatepe University, Orthopedics and Traumatology AFYON
3Afyon Kocatepe University, Public Health AFYON
Giriş: Bu çalışmanın amacı, elektif bilateral diz protezi uygulanacak yaşlı hastalarda uygulanan anestezi tekniklerinin postoperatif yoğun bakıma giriş, komplikasyonlar ve mortaliteye etkisinin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Afyon Kocatepe Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı' nda Ocak 2008-Ekim 2013 yılları arasında aynı cerrah tarafından aynı seansta bilateral diz protezi yapılan hastalarda retrospektif dosya incelemesi yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya 108 kadın, 27 erkek toplam 135 hasta dahil edildi. 83 hastaya genel anestezi uygulanırken, 52 hastaya rejyonel (epidural+spinal) anestezi uygulanmıştır. Operasyon sonrasında hastaların 123'ü (%91,1) servise çıkarken 12'si (%8,9) yoğun bakıma çıkmıştır (hastaların 10'u (%7.4) Grup G'de iken, 2'si (%1,5) Grup R'de idi) (p>0.05). Komplikasyon gelişme oranı Grup G'de (%11,1) Grup R'ye (%0,7) göre anlamlı derecede yüksekti (p=0,005). Hipertansiyon en sık görülen ek hastalık, akut böbrek yetmezliği en sık gözlenen komplikasyondu. Komplikasyon gelişen 16 hastanın 15'inde hipertansiyon mevcuttu. Mortalite %1,48 idi.

Sonuç: Bilateral diz nedeniyle opere olacak hastalarda genel anestezi uygulaması rejyonel anestezi ile karşılaştırıldığında yoğun bakıma çıkış ve postoperatif komplikasyonlar daha fazla olmaktadır. Keywords : Yaşlı; Anestezi; Bilateral Diz Protezi