Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 4
KIRSAL ALANDA YAŞAYAN 65 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA ÜRİNER İNKONTİNANS GÖRÜLME SIKLIĞI, RİSK FAKTÖRLERİ VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Tuba DEMİREL, Belgin AKIN
Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi KONYA Giriş: Fiziksel, psikososyal ve ekonomik etkileri bulunan Üriner İnkontinans (Üİ) genellikle sağlık kurumuna başvuruda gecikilen bir durumdur. Bu sorun yaşlıların günlük yaşamını olumsuz yönde etkilemekte ve yaşam kalitesini düşürmektedir.

Gereç ve Yöntem: Kırsal alanda evde yaşayan 65 yaş ve üzeri kadınlarda üriner inkontinansı görülme sıklığı, risk faktörleri ve üriner inkontinansın yaşam kalitesi ile ilişkisini belirlemek amacıyla yapılan çalışma kesitsel türdedir. Konya/Akşehir'de 65 yaş ve üzeri sistematik örnekleme yöntemiyle seçilmiş 268 yaşlı kadın örneklemi oluşturmuştur. Bireylerin sosyo-demografik, doğurganlık, sağlık durumu ve üriner inkontinansı özelliklerini değerlendirmeye yönelik araştırmacı tarafından geliştirilmiş bir anket formu ve üriner inkontinansın yaşam kalitesine etkisini değerlendirmek için “İnkontinans Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Kruskal-Wallis Varyans analizi, Mann-Whitney U, Ki-kare ve Yates testi kullanılmıştır.

Bulgular: İleri yaşta, ekonomik durumu kötü ve mesane prolapsusu olan yaşlılarda üriner inkontinansı daha fazla görülmektedir (p<0.05). Ekonomik durumunu kötü algılama, son doğumunu 40 yaş ve üzerinde yapma, çoğul gebelik geçirme, mesane prolapsusu geçirme, miks tip üriner inkontinansı görülme, günde bir kez üriner inkontinansı görülme, büyük miktarda üriner inkontinansı görülme, günde dört ve daha fazla kez iç çamaşırı değiştirme, gece beş ve daha fazla kez miksiyona çıkma ve üriner inkontinansı nedeniyle doktora başvurma ile yaşam kalitesi ölçeği değerleri negatif olarak etkilenmiştir (p<0.05).

Sonuç: Üriner inkontinansı yaşlılarda yaygın bir durumdur ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Keywords : Geriatri; Üriner İnkontinans; Yaşam Kalitesi; Hemşirelik