Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 4
ANKARA ETİMESGUT İLÇESİNDE YAŞAYAN 65 YAŞ VE ÜZERİ YOKSUL BİREYLERDE YOKSULLUĞUN SAĞLIK VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Fikriye YILMAZ1, Cansu ÇELİK2, Rukiye NUMANOĞLU TEKİN1
1Başkent Üniversitesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü ANKARA
2Bayındır Ankara Hastanesi ANKARA
Giriş: Bu araştırmanın amacı, Ankara Etimesgut İlçesinde yaşayan 65 yaş ve üzeri yoksul bireylerde yoksulluğun yaşlı sağlığı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisinin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada, Ankara'da Etimesgut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yardımlar için öncelikli olarak belirlenmiş 65 yaş ve üzeri 116 kişiye anket uygulanmıştır. Anket formu, yaşlıların sosyo-demografik özelliklerini, sağlık durumlarını ve sağlık hizmeti kullanımlarını belirlemeye yönelik sorular ile Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Yaşlı Modülünden oluşmaktadır. Araştırma verileri Ki-Kare Testi, Bağımsız İki Örneklem T Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis Testi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan yaşlıların bir aylık ortalama gelirlerinin 168.94±54.67 Türk lirası olduğu ve Türkiye için belirlenmiş yoksulluk sınırının altında yaşadıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte kadınların, okuryazar olmayanların, geçimini yaşlılık aylığı ile sağlayan yaşlıların daha yoksul olduğu ve sağlık hizmeti ihtiyaçlarını daha fazla erteledikleri bulunmuştur. Yapılan analizlerde, 65-74 yaş grubunun ve okuryazar olanların toplam yaşam kalitesi skorlarının daha yüksek olduğu, geliri ortalamanın altında olanların ve yaşlılık aylığı alanların da “sosyal katılım” alan skorlarının daha düşük olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Yaşlılarda yoksulluk sağlık, sağlık hizmeti kullanımı ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Keywords : Yaşlı; Yoksulluk; Sağlık Durumu; Yaşam Kalitesi