Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 1
GERİATRİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA MALNÜTRİSYON İNFLAMASYON SKORU, ANTROPOMETRİK BELİRTEÇLER VE ERİTROPOİETİN İHTİYACI
Tezcan KAYA1, Savaş SİPAHİ2, Cengiz KARACAER3, Ahmet NALBANT3, Ceyhun VARIM1, Hakan CİNEMRE1, Ali TAMER1
1Sakarya University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, SAKARYA
2Sakarya University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Nephrology Division, SAKARYA
3Sakarya University, Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, SAKARYA
Giriş: Çalışmalarda erişkin hemodiyaliz hastalarında malnütrisyon ve inflamasyon ile eritropoietin ihtiyacı arasında korelasyon olduğu gösterilmiştir. Fakat geriatrik hemodiyaliz hastalarında bu ilişki ile ilgili belirgin veriler bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı geriatrik hemodiyaliz hastalarında malnutrisyon inflamasyon skoru, eritropoietin ihtiyacı ve eritropoietin direnci ilişkisinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya yüz elli dört erişkin hemodiyaliz hastası alındı. Hastaları n eritropoietin direnç indeksi, haftalık eritropoietin dozu, haftalık kilo başına eritropoietin dozu ve malnutrisyon inflamasyon skoru hesaplandı. Hastaların nütrisyon ve inflamasyon ilişkili laboratuar ve antropometrik parametreleri ölçüldü.

Bulgular: Çalışmaya alınan 154 hastanın yaş ortalaması 59,5±14,5 yıl, 81'i erkek, 68'i geriatrik (yaş ≥65 yıl) idi. Ortalama diyaliz süresi 36 aydı (çeyreklikler arası, 18-76). Geriatrik hastalarda, malnutrisyon inflamasyon skoru ortalaması daha yüksek bulundu (p=0,004). Malnutrisyon inflamasyon skoru, geriatrik ve erişkin hasta gruplarının her ikisinde de haftalık kilo başına eritropoietin dozu ile korele bulundu (sırasıyla p<0,01, r=0,484; p=0,029, r=0,235). Malnutrisyon inflamasyon skoru, geriatrik ve erişkin hasta gruplarının her ikisinde de eritropoietin direnç indeksi ile korele bulundu (sırasıyla p<0,01, r=0,497; p=0,014, r=0,497).

Sonuç: Malnutrisyon inflamasyon skoru, geriatrik ve erişkin (yaş<65) hemodiyaliz hastalarının her ikisinde de haftalık kilo başına eritropoietin dozu ve eritropoietin direnç indeksi ile koreledir. Ayrıca, malnütrisyon ve inflamasyon geriatrik hemodiyaliz hastalarında erişkin (yaş<65) hemodiyaliz hastalarından daha fazla görülmektedir. Keywords : Eritropoietin; Geriatri; Hemodiyaliz; Malnütrisyon; İnflamasyon