Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 1
PROSTAT KANSERİ VE BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ OLAN YAŞLI ERKEK HASTALARDA ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİNİN İNSÜLİN VE İLGİLİ BAZI BELİRTEÇLERE ETKİSİ
Ümit Yener TEKDOĞAN1, Murat BAĞCIOĞLU1, Serkan ÖZCAN2, Mevlana Derya BALBAY3
1Kafkas University, Faculty of Medicine, Department of Urology, KARS
2Artvin State Hospital, Urology Clinic, ARTVİN
3Memorial Şişli Hospital, Urology Clinic, İSTANBUL
Giriş: İnsülin, insülin benzeri büyüme faktörü-1 ve insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-3'ün prostat kanseri ile ilişkisi bildirilmiştir. Çalışmamızın amacı, insülin benzeri büyüme faktörü-1 ve insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-3 serum miktarlarının benign ve malign prostat hastalıklarında oral glukoz tolerans testi ile etkileşimini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Prostat biyopsisi yapılan 84 hasta çalışmaya dahil edildi ve retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalardan alınan açlık, glukoz tolerans testi sonrası birinci ve ikinci saat serum kan örneklerinden, insülin, insülin benzeri büyüme faktörü-1 ve insulin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-3 düzeyleri ölçüldü. Hastalar, patoloji sonuçlarına göre benign ve malign olarak ayrıldı.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 64,5±0,91 yıl olarak bulundu. Prostat kanserli grupta prostat spesifik antijen düzeyleri 11,6±2,2 ng/ml ile ortalaması 6,14±0,7 ng/ml olan benign gruptan anlamlı yüksekti (p=0,001). Serum insülin düzeyleri prostat kanserli grupta glukoz tolerans testi sonrası ikinci saatte benign gruptan anlamlı düşük bulundu (57,4±17,2 μIU/ml, 81,9±12 μIU/ml sırasıyla, p=0,033). Glukoz tolerans testi sonrası 1 ve 2. saatlerdeki insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-3 düzeyleri benign grupta anlamlı düşük bulundu (4725±504,4 ng/ml, 3929,4±346,5 ng/ml, sırasıyla, p=0,046).

Sonuç: İnsülin, insülin benzeri büyüme faktörü-1 ve insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-3 serum düzeyleri prostat kanseri için tümör belirteci olmaktan uzaktır, sonuçlar şüphelidir ve açık değildir. Gelecekte büyüme faktör yolakları ve genetiği üzerine yapılacak çalışmalar, bu proteinlerin prostat kanserinin gelişiminde eğer varsa rollerinin anlaşılması için gereklidir. Keywords : Benign Prostat Hiperplazisi; Prostat Kanseri; İnsülin, IGF-1, IGFBP-3