Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 1
POSTMENAPOZAL DÖNEMDEKİ KADINLARDA 2. DERECE VE ÜSTÜ PELVİK ORGAN PROLAPSUSU İLE KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİ
Emrah TÖZ1, Sefa KURT2, Mehmet Tunç CANDA3, Çağdaş ŞAHİN1, İbrahim Egemen ERTAŞ1
1Tepecik Training and Research Hospital, Obstetrics and Gynecology Clinic, İZMİR
2İzmir Dokuz Eylül Üniversity, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, İZMİR
3İzmir Kent Hospital, Obstetrics and Gynecology Clinic, İZMİR
Giriş: Bu çalışmanın amacı pelvik organ prolapsusu ve osteopeni patofizyolojisindeki benzerlikler nedeniyle 2. derece ve üstü pelvik organ prolapsusu ile kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: İkinci derece ve üstü pelvik organ prolapsusu nedeniyle Temmuz 2011- Temmuz 2012 tarihleri arasında opere olan hastaların kayıtları incelenmiştir (çalışma grubu). Sıfır ve 1. derece pelvik organ prolapsusu olan ve diğer benign nedenlerle opere olan hastaların kayıtları da incelenmiştir (kontrol grubu). Düzenli kayıtları olan 40-68 yaş arasında 1652 hasta saptanmıştır. Sıfır ve 1. derece pelvik organ prolapsusu ve 2. derece ve üstü pelvik organ prolapsusu olan 216 hasta kemik mineral yoğunluğu açısından karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Osteoporoz açısından iki grup arasında istatistiksel bir fark saptanmaz iken (p=0,347), osteopeni çalışma grubunda istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde fazla saptanmıştır (p=0,012). Ek olarak, 2. derece ve üstü pelvik organ prolapsusu olan hastalarda femur boynu ve lomber vertebra T ve Z skoru kontrol grubuna göre daha düşük saptanmıştır.

Sonuç: Bu çalışmada osteopeni prevelansı 2.derece ve üstü pelvik organ prolapsusu olan grupta kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuştur. İkinci derece ve üstü rektosel veya sistorektosel varlığı özellikle osteopeni riskinde artışla ilişkilidir. Keywords : Pelvik Organ Prolapsusu; Osteoporoz; Kemik Yoğunluğu; Osteopeni