Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 1
GERİATRİK SOSYAL HİZMET YETKİNLİK ÖLÇEĞİ'NİN BİR GRUP SOSYAL HİZMET LİSANS ÖĞRENCİSİ ÜZERİNDE TÜRKÇE UYARLAMA ÇALIŞMASI
Tarık TUNCAY1, Veli DUYAN2
1Hacettepe University, Faculty of Economics & Administrative Sciences, Department of Social Work, ANKARA
2Ankara University, Faculty of Health Sciences, Department of Social Work, ANKARA
Giriş: Bu çalışma Geriatrik Sosyal Hizmet Yetkinlik Ölçeği'nin geçerliğini ve güvenirliğini bir grup sosyal hizmet lisans öğrencisi üzerinde incelemeyi amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Ölçeğin güvenirliği ve geçerliğinin belirlenmesi için Türkçe formu, Adnan Menderes, Ankara, Hacettepe ve Selçuk üniversiteleri sosyal hizmet bölümlerinin son sınıfta okuyan 196 öğrenciye uygulandı. Araştırma kapsamına evrenden seçkisiz olarak alınan son sınıf öğrencilerinin 108'i (%55,1) kadın, 88'i (%44,9) erkektir. Öğrencilerin yaş ortalaması 23,24 (1,6) olup, yaşları 21 ile 31 arasında değişmektedir.

Bulgular: Yüz doksan altı üniversite öğrencisi üzerinde uygulanan ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik değeri değerler alt ölçeği için 0,885, değerlendirme alt ölçeği için 0,889, müdahale alt ölçeği için 0,900, hizmet alt ölçeği için 0,929 ve geriatrik sosyal hizmet yetkinlik ölçeğinin tamamı için 0,966 olarak belirlendi. Geçerlik için yapılan temel bileşenler analizi sonuçları, ölçeğin dört boyutu olduğunu; değerlerle, değerlendirmeyle, müdahaleyle ve hizmetle ilgili faktöre ait toplam değişkenliği açıklama yüzdesi sırasıyla %45,067, %56,352, %53,252, %61,238 ve toplamda %59,27 olduğunu göstermektedir.

Sonuç: Bir grup üniversite öğrencisi ile yapılan bu çalışma Geriatrik Sosyal Hizmet Yetkinlik Ölçeği'nin Türk toplumu geçerli ve güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. Keywords : Geriatrik Sosyal Hizmet; Yetkinlik; Yaşlılık; Geçerlik; Güvenirlik