Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 1
DİŞSİZ YAŞLI HASTALARDA İMPLANT TEDAVİSİNİN MAKSİMUM ISIRMA KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ
İsmail ŞENER1, M. Ali ASLAN2, Mustafa TEK3, Cihan BEREKET1, Selim ARICI4, Shuichi SATO5
1Ondokuz May›s University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Samsun, TURKEY
2Abant İzzet Baysal University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Bolu, TURKEY
3Abant İzzet Baysal University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgey, Bolu, TURKEY
4Ondokuz May›s University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Samsun, TURKEY
5Tohoku University School of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Sendai, JAPAN
Giriş: Bu çalışmanın amacı, implant destekli tam protez ile konvansiyonel tam protezler arasındaki ısırma kuvvetleri farklılıklarının karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 15 dişsiz hasta dahil edildi. Konvansiyonel protez yapıldıktan 3 ay sonra, Dental Prescale (Fuji Film, Tokyo) kullanarak ilk ısırma kuvvet kayıtları alındı. 5 ila 7 hafta sonra alt çene simfiz bölgesine iki adet implant yerleştirildi. Implant cerrahisinden üç ay sonra, implant destekli protezler yapıldı. Bu protezler üç ay kullandırıldıktan sonra ikinci ısırma kuvvet kayıtları alındı ve değerler kaydedildi. İmplant destekli ve konvansiyonel tam protezler arasındaki ısırma kuvvetleri ile, her iki gruptaki hastalardan visual analog skala kullanılarak elde edilen çiğneme memnuniyeti karşılaştırıldı. Tüm sonuçlar eşleştirilmiş t-testi ile değerlendirildi ve p'nin 0.05 değerinden küçük olması istatistiksel olarak anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular: İmplant yerleştirilmesi sonrası tüm hastalarda ısırma kuvveti ve çiğneme memnuniyeti arttı. İmplant öncesi ve sonrası ortalama ısırma kuvveti sırasıyla 194,03±95.08 Newton ve 302.91±119,84 Newton bulundu. Eşleştirilmiş t-testi'ne göre implant öncesi ve sonrası ısırma kuvveti ve çiğneme memnuniyeti açısından anlamlı fark bulundu (p<0,05).

Sonuç: Bu çalışma implant destekli protez sonrası ısırma kuvvetinin ve çiğneme memnuniyetinin arttığını gösterdi. Keywords : Mandibular Dişsizlik; Maksimum Isırma Kuvveti; Dental İmplant