Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 1
NÖROPATİK VE NON-NÖROPATİK A⁄RISI OLAN GERİATRİK HASTALARDA DEPRESYON VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Rabia TERZİ1, Figen ABACI2
1Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, KOCAELİ
2Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Psychiatry Clinic, KOCAELİ
Giriş: Bu çalışmanın amacı geriatrik hastalarda nöropatik ve non nöropatik ağrının, depresyon ve günlük yaşam aktivitelerine etkilerini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, yaş ortalaması 67,2±4,2 olan 234 hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. Hastaların ağrı süresi, ağrı şiddeti, ağrılı bölge sayısı, kronik hastalıkları, kullandıkları ilaçlar, son bir yılda tekrarlayan düşme varlığı kaydedildi. Hastalar Leeds Nöropatik Semptom ve Bulgu Değerlendirmesi ölçeğine göre nöropatik ağrısı olan ve olmayanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Depresyon değerlendirmede Geriatrik Depresyon Skalası, günlük yaşam aktivitelerini değerlendirmede, Notthingham Genişletilmiş Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi kullanıldı.

Bulgular: Çalışmamızda 62 (%26,4) hastada nöropatik ağrı tespit edilmiştir. Geriatrik depresyon skorları, nöropatik ağrısı olan grupta 18,4±4,2 iken, nöropatik ağrısı olmayan grupta 12,5±3,7 idi. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,04). Her iki grup arasında günlük yaşam aktivite skorları arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır. Nöropatik ağrısı olan grupta kronik hastalık sayısı, devamlı kullanılan ilaç sayısı ve son bir yılda tekrarlayan düşme öyküsü varlığı istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek bulunmuştur (p=0,03, p=0,02, p=0,02).

Sonuç: Geriatrik popülasyonda nöropatik ağrı oldukça yüksek sıklıkta görülmektedir. Özellikle çoğul kronik hastalığı olan yaşlılarda nöropatik ağrı sorulmalı, nöropatik ağrı varlığında ise depresyon yönünden değerlendirme yapılmalıdır. Keywords : Nöralji; Geriatri; Yaşlanma; Depresyon; Günlük Yaşam Aktiviteleri