Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 1
UZUN DÖNEM BİFOSFONAT KULLANAN HASTALARDA UYLUK AĞRISI ATİPİK KIRIK HABERCİSİ OLABİLİR
Cem Coşkun AVCI1, Feyza ÜNLÜ ÖZKAN2, Ömer Kays ÜNAL3, İsmail TÜRKMEN3, Tuhan KURTULMUŞ1, Gürsel SAKA1, Necdet SAĞLAM1
1Ümraniye Training and Research Hospital, Orthopedics ad Traumatology Clinic, İSTANBUL
2Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, İSTANBUL
3Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, Orthopedics and Traumatology Clinic, İSTANBUL
Giriş: Osteoporoz kemiklerin elastikiyetini azaltarak ve frajilitesini artırarak günlük aktiviteler sırasındaki minimal travmalarla bile kırık oluşmasına neden olur. Bu çalışmada atipik kırık nedeniyle tedavi edilen hastalarda uzun dönem bifosfonat kullanım öyküsü araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Atipik femur kırığı nedeniyle 2007-2013 yılları arasında opere olan 21 hasta demografik veriler, bifosfonat kullanım öyküsü, travma tipi, kırık öncesi semptomlar, kırık tipi ve kırık için uygulanan tedavi açısından incelendi.

Bulgular: Atipik kırıklı 21 hastanın tümünde uzun süreli bifosfonat kullanım öyküsü mevcuttu. İncelenen vakaların 19'u kadın, 2'si erkekti, yaş ortalamaları 76,4 olarak bulundu. Hastaların 17'sinde diafizer femur kırığı, 4'ünde subtrokanterik femur kırığı saptandı. En fazla (%33,3) kullanılan bifosfonatın 70 mg'lık alendronat olduğu saptandı. Ortalama bifosfonat kullanım süresi 8,1 yıl idi, ilaca başlanması ve kırık oluşumu arasında geçen süre ortalamasının 7,2 yıl olduğu gözlendi. Kırık oluşumundan önce tüm hastalarda ortalama 8,5 ay süren bir uyluk ağrısının olduğu saptandı.

Sonuç: Bifosfonatlar osteoporoz tedavisinde en sık kullanılan ilaçlardandır. Uzun süreli bifosfonat kullanımı olan hastalarda uyluk ağrısının varlığı muhtemel bir atipik kırığın habercisi olabilir. Keywords : Bifosfonat; Femur Kırığı; Osteoporoz