Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 2
ACİL SERVİSTE PULMONER EMBOLİ TANISI KONULAN YAŞLI HASTALARDA ERKEN MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Yılmaz ZENGİN1, Ercan GUNDUZ1, Recep DURSUN1, Mustafa İCER1, Hasan Mansur DURGUN1, Mahşuk TAYLAN2, Cahfer GULOĞLU1
1Dicle University, Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, DİYARBAKIR
2Dicle University, Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, DİYARBAKIR
Giriş: Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşlı nüfus oranı hızla artmaktadır. Pulmoner emboli ve venöz tromboli insidansının yaşla birlikte arttığı bilinmektedir. Pulmoner emboli tanı ve tedavisindeki büyük ilerlemelere rağmen pulmoner emboli yaşlılarda daha yüksek oranda mortalite ile sonuçlanmaktadır. Bu çalışmada, acil serviste pulmoner emboli tanısı alan yaşlı hastaların sosyodemografik ve klinik özelliklerini değerlendirmek ve mortalitenin azaltılabilmesi için erken mortalite üzerindeki etkili faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 01.01.2009 tarihi ile 30.09.2014 tarihleri arasında acil servise başvuran 65 yaş ve üzeri olan ve pulmoner emboli şüphesi ile çekilen kompüterize tomografik pulmoner anjiografilerinde pulmoner emboli tanısı kesinleşen 139 hasta hastane bilgisayar kayıt sisteminden retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Bu çalışmada hastaların 87’si (%61,8) kadın, 52’si (%38,2)’si erkekti. Hastaların takibinde 13 kişi (9,4%) yaşamını kaybetti. Çalışmada pulmoner embolili yaşlı hastalarının acil başvuru anındaki özellikleri ile erken mortalite arasındaki faktörlerin araştırıldığı analizde immobilite, bayılma, taşikardi, hipotansiyon, Troponin T yükselmesi, koroner arter hastalığı, serebrovasküler hastalık, masif boyutlu pulmoner emboli olması, bilateral pulmoner emboli olması, Wells skorlamasında muhtemel pulmoner emboli olması ve Modifiye Genava skorlamasında muhtemel pulmoner emboli olmasının istatistiksel olarak ilişkili faktörler olduğu tespit edildi( p değerleri sırasıyla 0,002; 0,033; 0,000; 0,000; 0,006; 0,037; 0,011; 0,000; 0,030; 0,023; 0,018).

Sonuç: İmmobilite, senkop, taşikardi, hipotansiyon, Troponin T yükselmesi, koroner arter hastalığı, serebrovasküler hastalık, masif boyutlu pulmoner emboli olması, bilateral pulmoner emboli olması, Wells skorlamasında muhtemel pulmoner emboli olması ve Modifiye Genava skorlamasında muhtemel pulmoner emboli olması yaşlı pulmoner embolili hastalarda erken mortalite üzerine etkili faktörler olarak bulunmuştur. Keywords : Yaşlı; Mortalite; Pulmoner Emboli