Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 2
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ HASTANE ENFEKSİYONLU GERİATRİK VE NON-GERİATRİK HASTALARDA, ANEMİ VE ERİTROSİT TRANSFÜZYONUNUN MORTALİTEYE ETKİSİ
Leyla KUTLUCAN1, Ali KUTLUCAN2, Abdulkadir BAŞURK3, Hayati KANDİŞ4, Hafize TİTİZ5, Elif ŞENOCAK5, Mehmet DAĞLI2, Handan ANKARALI6
1Konya Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology, KONYA
2Selcuk University Faculty of Medicine , Department of Hematology, KONYA
3Konya Training and Research Hospital, Department of Hematology, KONYA
4Duzce University, Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, DUZCE
5 Duzce University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, DUZCE
6Duzce University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, DUZCE
7 Duzce University, Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases, DUZCE
Giriş: Bu çalışmada, hastane enfeksiyonlu, geriatrik ve geriatrik olmayan yoğun bakım hastalarında; anemi ve eritrosit transfüzyonunun mortaliteye etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: On sekiz yaş ve üstü toplam 546 hastada gelişen 112 hastane enfeksiyonlu hasta çalışmaya alınmıştır.

Bulgular: Dahili yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastane enfeksiyonu tanılı, 65 yaş ve üzeri yaşlı hastalarda; anemi varlığı, yatış tanısının nörolojik hastalık ve solunum yetmezliği olması, diyabet öyküsü olması, hastanın entübe edilmesi mortaliteyi anlamlı oranda artırmıştır. İleri yaş grubunda mortaliteyi artıran tüm bu faktörlerin, 65 yaş altı hastalarda mortalite artışı ile ilişkisi saptanamamıştır. Her iki grup için de, eritrosit transfüzyonu yapılmasının mortaliteye etkisinin olmadığı görülmüştür.

Sonuç: Yoğun bakımdaki hastane enfeksiyonlu geriatrik hastalarda anemi mortalite riskini artı rmaktadır ancak eritrosit transfüzyonu mortalite riskini etkilememektedir. Keywords : Yoğun Bakım Ünitesi; Hastane Enfeksiyonu; Geriatrik; Anemi; Eritrosit Transfüzyonu