Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 2
YAŞLI HASTALARDA LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ
Burhan MAYIR1, Cemal Ozben ENSARİ1, Mehmet Tahir ORUC1, Uğur DOĞAN1, Bulent DİNC2, Tuğrul CAKIR1, Arif ASLANER1, Bilge BAŞ2
1Antalya Training and Research Hospital, General Surgery Clinic, ANTALYA
2Antalya Atatürk State Hospital, General Surgery Clinic, ANTALYA
Giriş: Yaşlılarda azalış organ fonksiyonları, yandaş hastalıklar ve malnütrisyon sebebiyle operasyon sonrası morbidite ve mortalite gençlere göre daha yüksektir. Yaşlılarda laparoskopik girişimler morbidite ve mortaliteyi daha da arttırabilir. Bu çalışmanın amacı yaşlı ve çok yaşlı hastalarda laparoskopik kolesistektomi güvenliği değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Hastalar yaşlarına göre 3 gruba ayrıldı. Grup 1, 65 yaş altı, grup 2, 65- 79 yaş arası, grup 3, 80 yaş ve üstü olarak belirlendi. Her grupta laparoskopik kolesistektomi uygulanan ardışık 50 hasta incelendi. Hasta dosyaları kayıt edilerek 3 grup arasında operasyon öncesi ve sonrası bulgular karşılaştırıldı.

Bulgular: Gruplar arasında operasyon öncesi albumin seviyesi, Amerikan Anestezistler Derneğ i (ASA) skoru, hipertansiyon varlığı, koroner arter hastalığı, kronik obstrüktif pulmoner hastalı k, operasyon süresi, acil operasyon oranı ve morbidite sıklıkları farklı idi. Morbidite 13 hastada görüldü. Bunların 6’sı pulmoner, 5’i kardiyak ve 2’si enfeksiyöz komplikasyonlardı. Mortalite izlenmedi. Seksen yaş ve üzeri hastalarda morbidite diğer gruplardan yüksek idi (p=0,001). Kronik obstrüktif pulmoner hastalık varlığı, koroner arter hastalığı varlığı, düşük hemoglobin seviyesi, düşük albümin seviyesi, yüksek ASA skoru oranları morbiditesi yüksek hastalarda aha çoktu. Lojistik regresyon analizinde kronik obstrüktif pulmoner hastalık varlığı ve düşük albümin seviyesi morbidite ile ilişkili bulundu.

Sonuç: Eğer çok yaşlı hastalarda laparoskopik kolesistektomi planlandı ise bu girişim güvenle yapılabilir. laparoskopik kolesistektomi yapılacak ileri yaşlı hastalarda morbidite ile ilişkili en önemli parametreler yandaş hastalık ve beslenme durumu olduğu için hastalarının operasyon öncesi iyi değerlendirilmesi ve hazırlanması gereklidir. Keywords : Geriatri; Laparoskopik Kolesistektomi; Morbidite